locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramson (Hochberg) Hanna Ruth   Hober Shlomo   Ratchevsky Aharon
Belkind Israel   Holman (Kaminski) Sarah Leah   Shechter Rachel
Bovshover Sarah Sonya   Kaner (Kaner) Yaacov Mendel   Sherman Moshe
Brass Leah   Kaushansky Sara   Shmotkin Dov Moshe
Cohen Moshe Aharon   Kratchevski Meir   Smitman Shlomo
Cohen (Tashtakovsky) Shmuel   Krishevski Ezrachi (Taplinski) Batya   Tabib Moshe
Elkayam Aharon   Madorsky Zvi   Tepper Shlomo
Gefen Uri Shem Tov   Olynki Yona   Veinberg (Cohen) Simcha Zimmel
Goldberg Binyamin Zehev   Ossovetzki Yehoshua   Yaacovi Shulamit Avishag