locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramson (Hochberg) Hanna Ruth   Holman (Kaminski) Sarah Leah   Shechter Rachel
Belkind Israel   Kaner (Kaner) Yaacov Mendel   Sherman Moshe
Bovshover Sarah Sonya   Kaushansky Sara   Shmotkin Dov Moshe
Cohen Moshe Aharon   Kratchevski Meir   Smitman Shlomo
Cohen (Tashtakovsky) Shmuel   Krishevski Simcha Sania   Tabib Moshe
Drubin Yosef   Krishevski Ezrachi (Taplinski) Batya   Tepper Shlomo
Elkayam Aharon   Krivins Wilbor   Veinberg (Cohen) Simcha Zimmel
Gefen Uri Shem Tov   Madorsky Zvi   Yaacovi Shulamit Avishag
Goldberg Binyamin Zehev   Olynki Yona   Zilberman Joshuah Tuvia
Greenshpon (Kless) Billa   Ossovetzki Yehoshua    
Hober Shlomo   Ratchevsky Aharon