locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramson (Hochberg) Hanna Ruth   Holman (Kaminski) Sarah Leah   Ratchevsky Aharon
Belkind Israel   Kaner (Kaner) Yaacov Mendel   Shechter Rachel
Bovshover Sarah Sonya   Kaushansky Sara   Sherman Moshe
Cohen Moshe Aharon   Kratchevski Meir   Shmotkin Dov Moshe
Cohen (Tashtakovsky) Shmuel   Krishevski Simcha Sania   Smitman Shlomo
Elkayam Aharon   Krishevski Ezrachi (Taplinski) Batya   Tabib Moshe
Gefen Uri Shem Tov   Krivins Wilbor   Tepper Shlomo
Goldberg Binyamin Zehev   Madorsky Zvi   Veinberg (Cohen) Simcha Zimmel
Greenshpon (Kless) Billa   Olynki Yona   Yaacovi Shulamit Avishag
Hober Shlomo   Ossovetzki Yehoshua