locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Damary Avraham   Miller (Kolka) Binyamin   Shmotkin Shalom
Finkelshtein Nahum   Miransky Koppel Uri   Tschernov Avraham Shmuel
Geffen Gidon   Moravin Leah   Yudelovitch Shimon
Horowitz Ivrit-Haya   Pinchatchovitz (Ichilov) Rivka    
Lazaroff (Lazaroff) Avraham   Shkolnik Rachel