locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Perry (Perlin) Aminadav   Rozzi Aharon   Stroud Yaakov
Perry (Krasnati) Carmella   Rozzi (Tabib) Saida   Tolmatzky (Visser) Tova
Perth Meir   Ruchimovitch Malca   Tolmatzky Zalman
Perth (Tziegelroit) Ruth   Rupman Tzvi Hirsh   Toren (Halevie) Rachel Shelly
Pishetzner Batya   Shalvin Elka   Tsiper (Levyant) Manya
Pochatchevsky (Malkin) Tziona   Shalvin Yosef   Tziberski (Rabinovitch) Mina
Pochatchevsky Yiftah   Shamir (Kuperstain) Shamai   Tzitrin (Dimant) Malka
Porter Fanny Pnina   Shiloni (Slonik) Asher   Tzuri Yossef
Rabayov Avner   Shimoni Ziva   Vakselman Sarah
Reitshok Yaacov   Shoham David   Vaxelman (Frenkel) Haia
Reitshok (Chissin) Yehudit   Shpeir Ludwig   Vaxelman Israel
Reznik (Zuri, Tzuri) Yehudit   Shpeir (Freiman) Vered   Vaxelman Shlomo
Roffman (Alhamister) Haya   Shtern Nachman   Veinberg (Gavrielovitch) Ahuva
Rom Veitzberd (Kirshenbaum) Sarah   Shtern (Fein) Rivka   Veinberg Yehoshua
Rotem (Miller) Arye   Shternfeld Betzalel   Vinik Meir
Rozenman (Segal) Penina   Shternfeld (Markovitch) Nehama   Vinik (Goldberg) Miriam
Rozilyo Aharon   Shubeli Galili   Vishkeen David Mordechay
Rozilyo Avraham   Shubeli Nechama   Vishkeen Netanel
Rozilyo Meir   Spilberg Arye   Vishkeen Shmuel
Rozilyo (Elkayam) Rivka   Stroud Sarah   Vishkeen Tzilah