locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Ostashinski Elyakum   Roffman (Alhamister) Haya   Shtern Nachman
Ostashinski (Tulipman) Shulamit   Rom Veitzberd (Kirshenbaum) Sarah   Shtern (Fein) Rivka
Pakula Nathan   Rotem (Miller) Arye   Shternfeld Betzalel
Papo Meir Maurice   Rozenman (Segal) Penina   Shternfeld (Markovitch) Nehama
Peled (Rozenfeld) Aharon   Rozilyo Aharon   Shubeli Galili
Perlin Perry (Tulipman) Aliza   Rozilyo Avraham   Shubeli Nechama
Perry (Perlin) Aminadav   Rozilyo Meir   Spilberg Arye
Perry (Krasnati) Carmella   Rozilyo (Elkayam) Rivka   Stroud Sarah
Perth Meir   Rozzi Aharon   Stroud Yaakov
Perth (Tziegelroit) Ruth   Rozzi (Tabib) Saida   Tolmatzky (Visser) Tova
Pishetzner Batya   Ruchimovitch Malca   Tolmatzky Zalman
Pochatchevsky (Malkin) Tziona   Rupman Tzvi Hirsh   Toren (Halevie) Rachel Shelly
Pochatchevsky Yiftah   Shalvin Elka   Tsiper (Levyant) Manya
Porter Fanny Pnina   Shalvin Yosef   Tziberski (Rabinovitch) Mina
Rabayov Avner   Shamir (Kuperstain) Shamai   Tzitrin (Dimant) Malka
Raz (Dagan) Tmira   Shiloni (Slonik) Asher   Tzur Zeev
Raz (Rasinovski) Yaacov   Shimoni Ziva   Tzuri Yossef
Reitshok Yaacov   Shoham David   Vakselman Sarah
Reitshok (Chissin) Yehudit   Shpeir Ludwig   Vaxelman (Frenkel) Haia
Reznik (Zuri, Tzuri) Yehudit   Shpeir (Freiman) Vered   Vaxelman Israel