locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Ichilov (Unger) Hanna   Leshem (Volovelski) Hava   Markovitch Yosef
Izerski (Wolman) Hana   Levine Yosef   Markus Refael
Izerski Josef   Levontin Avigdor   Meirovitch (Levontin) Rina
Kai (Krasnati) Maxima   Levontin Devora Dusya   Meirovitch Uzi
Kalay (Ets Hadar) Dinah   Levontin Eliyahu   Meirovitch Yigal
Kaner Aron   Levontin Hillel   Mekanic Pinchas
Kaner (Blumner) Bertah   Levontin (Voolkani) Leah Daga   Michaely Tamar
Kaner (Kats) Edna   Levontin Meshoulam   Miller Elimelech
Kaplan (Levontin) Natanya Netta   Levontin Mordechai   Miller (Kaplan) Hava
Karin (Karinski) Daniel   Levontin (Dunitz) Zenya Henya   Miller (Sivirski) Naomi
Karrati (Krachevsky) Meir   Lieberman Efraym   Mindelin Avraham
Katzurin Ephraim   Litvinski Emil Emanuel   Minsherov Moshe
Komm Ben Zion   Livergot Israel   Miretzky Meir
Komm (Halevy) Sarah Elisheva   Livyatan Arie   Miretzky Ran
Komm Yehuda Leib   Lubman Moshe   Mishory Avraham Noa
Krishevski Itzhak Itze   Lubman (Laumberg) Zina   Mishory (Fainberg) Rina
Krishevski Rachel   Makov (Rivkind) Sonya   Moses Meir
Kutzersky (Erlich) Galila   Makov Uri   Nahman Yaacov Jacky
Labah (Shatzov) Sarah   Markovitch Golda Zahava   Nossbaum Yechezkel
Langer Gov Daniel   Markovitch (Meir) Tova   Ostashinski Elyakum