locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abarbaya Yehoshua   Goldberg (Piness) Rashi Rahel   Litvinsky Yaakov Elhanan
Abulafiah (Freiman) Rivka   Golinkin (Markova) Hanna   Marke Krauze Yehudit
Alhimeister (Alchemeister) Meir   Gordon Avraham Zeev   Mashat Yehuda
Alhimeister (Alenhoren) Sheyna Duba   Gordon Shimshon   Metman Cohen (Brumer) Fanya
Beninson Yehoshua Dov   Gordon Yehoshua   Metman Cohen Yehuda
Burstein Sarah Rivka   Haruvy Shulamit   Mogilevsky Moshe Daniel
Damary Avraham   Hissin Alexander   Olivenbaum Mordechai Marko
Damary Bosmy Shoshana   Hissin (Freyzer) Fanny   Ratchevsky Aharon
Dashevsky Avshalom   Hissin Haim   Reznik Peretz
Fellman (Branitzky) Zipora   Hissin Yehudit   Rochimovitch Bracha Bonia
Finkelshtein (Hissin) Dvorah   Hopenko (Krichevsky) Lina Rahel Leah   Sherman Moshe
Freiman Avraham   Horowitz (Loblinski) Miriam   Shimoni (Shimonovitz) David
Freiman (Zlava) Bellha   Karner (Segal) Rachel   Shimoni (Papirmayster) Dina
Gefen Uri Shem Tov   Krauze Amitsur   Shlush Moshe
Geffen Gidon   Krauze Eliyahu   Shlush (Berlin) Nina
Gissin Freide Basha   Krauze (Hankin) Haya   Tschernov Avraham Shmuel
Gluskin Vila   Krauze Noa   Tzuri David
Gluskin Zeev   Kreitzman Dov   Vinkor (Shpitalnik) Tirtza
Goldberg Binyamin Zehev   Krishevski Ezrachi (Taplinski) Batya   Vinokor Matityahu
Goldberg Itzhak Leib   Krishevski Ezrachi Mordechai   Yakobson Ada Leah