locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abarbaya Yehoshua   Goldberg Itzhak Leib   Krauze Noa
Abulafiah (Freiman) Rivka   Goldberg (Piness) Rashi Rahel   Kreitzman Dov
Alhimeister (Alchemeister) Meir   Golinkin (Markova) Hanna   Krishevski Ezrachi (Taplinski) Batya
Alhimeister (Alenhoren) Sheyna Duba   Gordon Avraham Zeev   Krishevski Ezrachi Mordechai
Beninson Yehoshua Dov   Gordon Shimshon   Litvinsky Yaakov Elhanan
Burstein Sarah Rivka   Gordon Yehoshua   Marke Krauze Yehudit
Damary Avraham   Haruvy Shulamit   Mashat Yehuda
Damary Bosmy Shoshana   Hissin Alexander   Metman Cohen (Brumer) Fanya
Dashevsky Avshalom   Hissin (Freyzer) Fanny   Metman Cohen Yehuda
Dickelman Etta   Hissin Haim   Mogilevsky Moshe Daniel
Fellman (Branitzky) Zipora   Hissin Yehudit   Olivenbaum Mordechai Marko
Finkelshtein (Hissin) Dvorah   Hopenko (Krichevsky) Lina Rahel Leah   Ratchevsky Aharon
Freiman Avraham   Horowitz Aryeh Leib   Reznik Peretz
Freiman (Zlava) Bellha   Horowitz (Loblinski) Miriam   Rochimovitch Bracha Bonia
Gefen Uri Shem Tov   Horowitz (Yafe) Rivka Malca   Sherman Moshe
Geffen Gidon   Horowitz Romamty Ezer   Shimoni (Shimonovitz) David
Gissin Freide Basha   Karner (Segal) Rachel   Shimoni (Papirmayster) Dina
Gluskin Vila   Krauze Amitsur   Shlush Moshe
Gluskin Zeev   Krauze Eliyahu   Shlush (Berlin) Nina
Goldberg Binyamin Zehev   Krauze (Hankin) Haya   Tschernov Avraham Shmuel