locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abarbaya Yehoshua   Gordon Avraham Zeev   Mashat Yehuda
Abulafiah (Freiman) Rivka   Gordon Shimshon   Metman Cohen (Brumer) Fanya
Alhimeister (Alchemeister) Meir   Gordon Yehoshua   Metman Cohen Yehuda
Alhimeister (Alenhoren) Sheyna Duba   Haruvy Shulamit   Mogilevsky Moshe Daniel
Beninson Yehoshua Dov   Hissin Alexander   Olivenbaum Mordechai Marko
Burstein Sarah Rivka   Hissin (Freyzer) Fanny   Ratchevsky Aharon
Damary Avraham   Hissin Haim   Reznik Peretz
Damary Bosmy Shoshana   Hissin Yehudit   Rochimovitch Bracha Bonia
Dashevsky Avshalom   Hopenko (Krichevsky) Lina Rahel Leah   Sherman Moshe
Fellman (Branitzky) Zipora   Horowitz (Loblinski) Miriam   Shimoni (Shimonovitz) David
Finkelshtein (Hissin) Dvorah   Karner (Segal) Rachel   Shimoni (Papirmayster) Dina
Freiman Avraham   Krauze Amitsur   Tschernov Avraham Shmuel
Freiman (Zlava) Bellha   Krauze Eliyahu   Tzuri David
Gefen Uri Shem Tov   Krauze (Hankin) Haya   Vinkor (Shpitalnik) Tirtza
Geffen Gidon   Krauze Noa   Vinokor Matityahu
Gissin Freide Basha   Kreitzman Dov   Yakobson Ada Leah
Gluskin Vila   Krishevski Ezrachi (Taplinski) Batya   Yakobson Moshe
Gluskin Zeev   Krishevski Ezrachi Mordechai   Zipstein Alexander
Goldberg Itzhak Leib   Litvinsky Yaakov Elhanan   Zipstein (Gordon) Esther
Goldberg (Piness) Rashi Rahel   Marke Krauze Yehudit   Zusman (Malibesky) Eina