locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abarbaya Yehoshua   Gordon Avraham Zeev   Metman Cohen (Brumer) Fanya
Abulafiah (Freiman) Rivka   Gordon Shimshon   Metman Cohen Yehuda
Alhimeister (Alchemeister) Meir   Gordon Yehoshua   Mogilevsky Moshe Daniel
Alhimeister (Alenhoren) Sheyna Duba   Haruvy Shulamit   Olivenbaum Mordechai Marko
Beninson Yehoshua Dov   Hissin Alexander   Ratchevsky Aharon
Burstein Sarah Rivka   Hissin (Freyzer) Fanny   Reznik Peretz
Damary Avraham   Hissin Haim   Rochimovitch Bracha Bonia
Damary Bosmy Shoshana   Hissin Yehudit   Sherman Moshe
Dashevsky Avshalom   Horowitz (Loblinski) Miriam   Shimoni (Shimonovitz) David
Fellman (Branitzky) Zipora   Hufneko (Krichevsky) Lina Rahel Leah   Shimoni (Papirmayster) Dina
Finkelshtein (Hissin) Dvorah   Karner (Segal) Rachel   Tschernov Avraham Shmuel
Freiman Avraham   Krauze Amitsur   Tzuri David
Freiman (Zlava) Bellha   Krauze Eliyahu   Vinkor (Shpitalnik) Tirtza
Gefen Uri Shem Tov   Krauze (Hankin) Haya   Vinokor Matityahu
Geffen Gidon   Krauze Noa   Yakobson Ada Leah
Gissin Freide Basha   Kreitzman Dov   Yakobson Moshe
Gluskin Vila   Krishevski Ezrachi (Taplinski) Batya   Zipstein Alexander
Gluskin Zeev   Krishevski Ezrachi Mordechai   Zipstein (Gordon) Esther
Goldberg Itzhak Leib   Litvinsky Yaakov Elhanan   Zusman (Malibesky) Eina
Goldberg (Piness) Rashi Rahel   Marke Krauze Yehudit