locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abarbaya Yehoshua   Goldberg Itzhak Leib   Krauze (Hankin) Haya
Abulafiah (Freiman) Rivka   Goldberg (Piness) Rashi Rahel   Krauze Noa
Alhimeister (Alchemeister) Meir   Golinkin (Markova) Hanna   Kreitzman Dov
Alhimeister (Alenhoren) Sheyna Duba   Gordon Avraham Zeev   Krishevski Ezrachi (Taplinski) Batya
Beninson Yehoshua Dov   Gordon Shimshon   Krishevski Ezrachi Mordechai
Burstein Sarah Rivka   Gordon Yehoshua   Litvinsky Yaakov Elhanan
Damary Avraham   Haruvy Shulamit   Marke Krauze Yehudit
Damary Bosmy Shoshana   Hissin Alexander   Mashat Yehuda
Dashevsky Avshalom   Hissin (Freyzer) Fanny   Metman Cohen (Brumer) Fanya
Dickelman Etta   Hissin Haim   Metman Cohen Yehuda
Fellman (Branitzky) Zipora   Hissin Yehudit   Mogilevsky Moshe Daniel
Finkelshtein (Hissin) Dvorah   Hopenko (Krichevsky) Lina Rahel Leah   Olivenbaum Mordechai Marko
Freiman Avraham   Horowitz Aryeh Leib   Ratchevsky Aharon
Freiman (Zlava) Bellha   Horowitz (Loblinski) Miriam   Reznik Peretz
Gefen Uri Shem Tov   Horowitz (Yafe) Rivka Malca   Rochimovitch Bracha Bonia
Geffen Gidon   Horowitz Romamty Ezer   Sherman Moshe
Gissin Freide Basha   Ichilov Moshe   Shimoni (Shimonovitz) David
Gluskin Vila   Karner (Segal) Rachel   Shimoni (Papirmayster) Dina
Gluskin Zeev   Krauze Amitsur   Shlush Moshe
Goldberg Binyamin Zehev   Krauze Eliyahu   Shlush (Berlin) Nina