locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Bonder Shmuel   Bralnitzky (Branitzky) Yehuda Aryeh Leib   Branitzky (Bralnitzky, Tulipman) Rivka
Bonder (Danziger) Yocheved   Bralnitzky Adini (Branitzky) Sarah   Branitzky (Hazin) Sarah
Boorack (Rabinovitch) Tovah   Branitzki Tzvi Hirsh   Branitzky Shalom Shamona
Boorack Yosef   Branitzky (Bralnitzky) Aba   Branitzky (Hillel) Sheine Sheindel Shifra
Borochovitch (Finelstein) Batya   Branitzky Alexander   Branitzky (Weiser) Tziona
Borochovitch Shlomo   Branitzky Aminadav   Brass Leah
Borochovitch (Altman) Zvia   Branitzky Avraham   Braun Adela
Boulkind Elchanan   Branitzky Azariah   Braun Beno
Boulkind Meir   Branitzky Binyamin   Braun Eliyahu
Boulkind Shlomo   Branitzky (Bralnitzky) Duba Daba   Brehman (Hirshfeld) Rachel
Boulkind Yigal   Branitzky Eliyahu   Brehman Yaakov
Boulkind Zahava Golda   Branitzky (Bralnitzky) Haim   Brenner (Lifshitz) Hassida
Bovshover Avraham Abrasha   Branitzky (Zalaturov) Hanna   Brenner Shlomo
Bovshover Sarah Sonya   Branitzky Itzhak   Brinker Aharon Eliezer
Boxer Baruch   Branitzky (Zelyook) Mona   Broitman Haim
Boxer (Ezrah) Esther   Branitzky (Bralnitzky) Mordechai   Broitman Hanna
parents: Moshe, Shoshana; spouse: Moshe; born: 1910
Boxer Leah   Branitzky (Bralnitzky) Nathan   Broitman Hanna
spouse: Haim; born: 1896
Boxer (Barden) Malca   Branitzky Nathan   Broitman Krentzi Atara
Boxer Haruvi Leib Arieh   Branitzky (Yovel) Pesia   Broitman Moshe
Boyarski (Misrachi Yahud) Rivka   Branitzky Rita Rahel   Broitman Natan