locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Bovshover Avraham Abrasha   Branitzky (Zalaturov) Hanna   Brenner Shlomo
Bovshover Sarah Sonya   Branitzky Itzhak   Brinker Aharon Eliezer
Boxer Baruch   Branitzky (Zelyook) Mona   Broitman Haim
Boxer (Ezrah) Esther   Branitzky (Bralnitzky) Mordechai   Broitman Hanna
parents: Moshe, Shoshana; spouse: Moshe; born: 1910
Boxer Leah   Branitzky (Bralnitzky) Nathan   Broitman Hanna
spouse: Haim; born: 1896
Boxer (Barden) Malca   Branitzky Nathan   Broitman Krentzi Atara
Boxer Haruvi Leib Arieh   Branitzky (Yovel) Pesia   Broitman Moshe
Boyarski (Misrachi Yahud) Rivka   Branitzky Rita Rahel   Broitman Natan
Bralnitzky (Branitzky) Yehuda Aryeh Leib   Branitzky (Bralnitzky, Tulipman) Rivka   Broitman Zipora
Bralnitzky Adini (Branitzky) Sarah   Branitzky (Hazin) Sarah   Brosh (Barashevsky) Elyashiv Shivi
Branitzki Tzvi Hirsh   Branitzky Shalom Shamona   Brosh (Barashevsky) Uri
Branitzky (Bralnitzky) Aba   Branitzky (Hillel) Sheine Sheindel Shifra   Brown Avraham
Branitzky Alexander   Branitzky (Weiser) Tziona   Bruchin Israel
Branitzky Aminadav   Brass Leah   Bruchin Shoshanah
Branitzky Avraham   Braun Adela   Bruk Chaim Shaul
Branitzky Azariah   Braun Beno   Burda Yehudit
Branitzky Binyamin   Braun Eliyahu   Burla (Senior) Stella Kohava
Branitzky (Bralnitzky) Duba Daba   Brehman (Hirshfeld) Rachel   Burstein (Shteeman) Pirchiya
Branitzky Eliyahu   Brehman Yaakov   Butel (Hadad) Bracha Nadra
Branitzky (Bralnitzky) Haim   Brenner (Lifshitz) Hassida   Butel Ichye Zecharia