locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Shkolnik Moshe   Yalovski (Boxer) Meeriam   Zaitsov Rivka
Shniderovitch (Yalovski) Malka   Yalovski Yaakov   Zaitsov (Katz) Shara
Shniderovitch Yehuda   Yalovsky Binyamin   Zaitsov Yaakov
Shuster (Kleevanski) Rachel   Yalovsky (Perlin) Etikah   Zaitsov Zeev
Stolovitch Moshe   Yalovsky Moshe Meir   Zaitsov (Yalovski) Zipora
Yalovski Adam   Ylovski (Shneiderovitch) Bluma   Zaitsov (Pilanski) Zipora
Yalovski Gidon   Zaitsov Avraham   Zaitsov Marks Rina
Yalovski Klarah   Zaitsov Biniamin   Zaytsov Yafa