locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Roddah Amnon   Stolovitch Moshe   Zaitsov Avraham
Sade (Feldman) Avraham   Yalovski Adam   Zaitsov Biniamin
Sade (Etinger) Tikva   Yalovski Gidon   Zaitsov Rivka
Shafran (Levin) Chaya   Yalovski Klarah   Zaitsov (Katz) Shara
Shalev (Gordon) Haviva   Yalovski (Boxer) Meeriam   Zaitsov Yaakov
Shkolnik Hana Hantchi   Yalovski Yaakov   Zaitsov Zeev
Shkolnik Moshe   Yalovsky Binyamin   Zaitsov (Yalovski) Zipora
Shniderovitch (Yalovski) Malka   Yalovsky (Perlin) Etikah   Zaitsov (Pilanski) Zipora
Shniderovitch Yehuda   Yalovsky Moshe Meir   Zaitsov Marks Rina
Shuster (Kleevanski) Rachel   Ylovski (Shneiderovitch) Bluma   Zaytsov Yafa