locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Anukov David   Lerner Nechama   Shniderovitch Yehuda
Ben Yehuda Avner   Lerner Shimshon   Shuster (Kleevanski) Rachel
Galante Rafi   Malkin (Zamsky) Shulamit Shuli   Stolovitch Moshe
Giladi (Novoprutski) Josef   Marks Haim   Zaitsov Avraham
Gintchburg David   Merhovitch Israel Leib   Zaitsov Biniamin
Harifaee Ben Shachar   Mintz Elchanan   Zaitsov Rivka
Hayman (Aran) Aviva   Nayman (Gothelf) Hemda   Zaitsov Shara
Hayman Nahum   Neiman Otniel   Zaitsov Yaakov
Klass Amnon   Penik (Neiman) Miriam   Zaitsov Zeev
Komrov (Feldhon) Asya   Shalev (Gordon) Haviva   Zaitsov (Pilanski) Zipora
Komrov Avner   Shkolnik Hana Hantchi   Zaitsov Marks Rina
Komrov Bronya   Shkolnik Moshe   Zaytsov Yafa
Komrov Gershom   Shniderovitch (Yalovski) Malka