locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Anukov David   Lerer Yaakov   Shniderovitch (Yalovski) Malka
Ben Yehuda Avner   Lerner Nechama   Shniderovitch Yehuda
Galante Rafi   Lerner Shimshon   Shuster (Kleevanski) Rachel
Giladi (Novoprutski) Josef   Malkin (Zamsky) Shulamit Shuli   Stolovitch Moshe
Gintchburg David   Marks Haim   Zaitsov Avraham
Harifaee Ben Shachar   Merhovitch Israel Leib   Zaitsov Biniamin
Hayman (Aran) Aviva   Mintz Elchanan   Zaitsov Rivka
Hayman Nahum   Nayman (Gothelf) Hemda   Zaitsov Shara
Klass Amnon   Neiman Otniel   Zaitsov Yaakov
Komrov (Feldhon) Asya   Penik (Neiman) Miriam   Zaitsov Zeev
Komrov Avner   Shalev (Gordon) Haviva   Zaitsov (Pilanski) Zipora
Komrov Bronya   Shkolnik Hana Hantchi   Zaitsov Marks Rina
Komrov Gershom   Shkolnik Moshe   Zaytsov Yafa