locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Anukov David   Komrov Avner   Shkolnik Moshe
Ben Yehuda Avner   Komrov Bronya   Shniderovitch (Yalovski) Malka
Benhur Bezalel   Komrov Gershom   Shniderovitch Yehuda
Benhur (Holzer) Hanah   Lerer Yaakov   Shuster (Kleevanski) Rachel
Galante Rafi   Lerner Nechama   Stolovitch Moshe
Giladi (Novoprutski) Josef   Lerner Shimshon   Zaitsov Avraham
Gintchburg David   Malkin (Zamsky) Shulamit Shuli   Zaitsov Biniamin
Harifaee Ben Shachar   Marks Haim   Zaitsov Rivka
Hayman (Aran) Aviva   Merhovitch Israel Leib   Zaitsov (Katz) Shara
Hayman Baruch   Mintz Elchanan   Zaitsov Yaakov
Hayman (Lerer) Dvora   Nayman (Gothelf) Hemda   Zaitsov Zeev
Hayman Israel   Neiman Otniel   Zaitsov (Pilanski) Zipora
Hayman Nahum   Penik (Neiman) Miriam   Zaitsov Marks Rina
Klass Amnon   Shalev (Gordon) Haviva   Zaytsov Yafa
Komrov (Feldhon) Asya   Shkolnik Hana Hantchi