locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Cossovski (Boulkind) Gittel   Ichilov (Zinger) Etta
Agranat (Nayditch) Rivka   Cossovski Haim   Ichilov Haim
Agranat Shimon Smuel   Cossovski Itzhak   Ichilov (Zloczower) Lily
Alhimeister Halahmi (Lichtenstein) Moshe   Ets Hadar Avraham   Ichilov Nechemya
Armon (Kalir) Sarah   Garburg Tsvie   Ichilov Rachel
Armon (Garburg) Saul   Gerti Itzhak   Ichilov Yair
Artman Isachar Soly   Gerti (Yerushalmi) Katta Malca   Ichilov (Machness) Yocheved
Artman (Miller) Shoshana Reizel   Ginzburg Ben Zion Yerachmiel   Karlinski Zvulun
Bahar Israel   Ginzburg (Hrtsberg) Ester Fira   Klatski (Kats) Yehudit
Bahar (Miller) Miriam   Gissin (Ostashinski) Leah   Kosovski (Elishevitch) Ziva Zelda
Bichovsky Tzipora   Gloibeman (Kats) Rachel   Machiach Israel
Bichovsky Yehuda   Glubeman (Kats) Nehama   Machnes (Gissin) Efrat
Botel (Giladi) Leah   Goldenzon Moshe aba   Machnes Gad
Botel Zecharia   Halahmy (Marshak) Hadassa   Markus Chaia Sore
Burstein Ephraim   Halahmy Shlomo   Noyberger (Yudilovitch) Ahuva Luba
Burstein (Glazer) Nehama   Hankin (Glazer) Yehudit   Rehem (Kats) Miriam
Catz Mordehay Zvi   Hashavia Binyamin Beni   Rehem Shlomo
Catz Shlomo   Hod Oded   Roujansky (Glazer) Rivka
Cohen (Tulipman) Leah   Ichilov Avraham   Roujansky Yekutiel
Cohen Nathan   Ichilov Dvorah   Shapira Binyamin