locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramovitch Tznua   Frenkel (Neidorf) Genia   Klimker David
Arman (Mushin) Sarah   Frenkel Itzhak   Klimker Dov
Arnold (Tschernov) Rivka   Frenkel Neha   Klimker Yossi
Bass (Cohen) Eida   Frenkel Netanel Sani   Klimker Zipora
Beck (Cohen) Sarah   Frenkel (Lupovski) Shifra   Klivnov Yahakov
Bet Halahmi Atara   Frenkel Yonatan   Kohan Arazi (Zarhan) Flor
Bet Halahmi (Broitman) Avraham   Glickman Zvi   Kohen Arazi Shlomo
Birger (Karchevsky) Hanna   Halevi (Gilbitz) Avraham   Komrov Avraham
Branitzky (Novik) Ahuva   Halevi (Halevit) Batya   Kop (WIsbruth) Batia
Branitzky Yosef   Harel (Hershkovich) Gershon   Kotzer (Kotzersky) Yehuda
Broitman Shara   Hess (י, Huberma) Hanah   Krishevski Mordechai Marko
Burstein (Krachevsky) Meiraeira   Hilzenrat Shlomo   Krishevski (Mordechovitz) Sarah
Cahanov Yaacov   Homa (Wolfinsohn) Stella   Levin Avraham
Eizenband Levi Itzhak   Homa Yaakov   Libreski Eliyahoo
Even Mati   Israeli Manoah   Libreski (Tzuri) Levana
Feinberg Daniel   Israeli Rivka   Maimon (Deutch) Dvorah
Feinberg (Aloni) Yaffe   Israelski (Rozanovitch) Guta   Maimon Eliyahu
Feinberg Yvette   Karniel Mordechai   Maimon Ori
Fisher (Harpaz) Meira   Kipperman (Suliman) Esther   Malin Shlomo
Fisher Moshe   Klass Aharon   Marcus Baruch Bruno