locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Rozenblum (Lifshitz) Pirchiya   Shlomovitch (Tauber) Shifra   Volovelski Israel
Rozenblum Zvi   Shoval Avraham   Waiysberg (Volkan) Hanna
Rozenman David   Shoval (Goldin) Shoshana   Weisberg Zeev
Rubin (Hezin) Zipora   Shovali (yeshua) Leah   Yafe Yerachmiel
Ruchimovitch Ben Tzion   Shovali Shimon   Yafe Zohar
Segal (Engelberg) Hanna   Shpeiner Riva   Yudelevitch Avraham
Segal Yehoshavam   Shtanzberg Anna   Yudelevitch Yehuda
Shalitta Haya   Shteynman David   Yudelovitch Fanny
Shalitta Israel   Slovotchky Egon Yehoshua   Yudelovitch (Shapira) Miriam
Shalvi (Abulafiah) Aliza   Soslindki Miryam   Zandberg (Gordon) Aliza
Sharon (Avraham, Shlomovitch) Yosef   Soslinsky Shaul   Zandberg Yehiel
Sheinberg (Segal) Ktzia   Timless Zusman Ester   Zusman Leo
Sheinberg Moshe   Tzivlin Falu   Zussman (Granianski) Mina
Shif (Wizman) Ruth   Viltchik Vili   Zussman Moshe
Shif Yeshurun   Vinikor Aminadav   Zussman Shlomo
Shiloni (Yekutiely) Bracha   Vitchanovsky (Halevy) Rivka    
Shlomovitch Menachem   Volovelski Elimelech