locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Ruchimovitch Ben Tzion   Shoval (Goldin) Shoshana   Volovelski Israel
Segal (Engelberg) Hanna   Shovali (yeshua) Leah   Waiysberg (Volkan) Hanna
Segal Yehoshavam   Shovali Shimon   Weisberg Zeev
Shalitta Haya   Shpeiner Riva   Yafe Yerachmiel
Shalitta Israel   Shtanzberg Anna   Yafe Zohar
Shalvi (Abulafiah) Aliza   Shteynman David   Yudelevitch Avraham
Sharon (Avraham, Shlomovitch) Yosef   Slovotchky Egon Yehoshua   Yudelevitch Yehuda
Sheinberg (Segal) Ktzia   Soslindki Miryam   Yudelovitch Fanny
Sheinberg Moshe   Soslinsky Shaul   Yudelovitch (Shapira) Miriam
Shif (Wizman) Ruth   Timless Zusman Ester   Zandberg (Gordon) Aliza
Shif Yeshurun   Tzivlin Falu   Zandberg Yehiel
Shiloni (Yekutiely) Bracha   Viltchik Vili   Zussman (Granianski) Mina
Shlomovitch Menachem   Vinikor Aminadav   Zussman Moshe
Shlomovitch (Tauber) Shifra   Vitchanovsky (Halevy) Rivka   Zussman Shlomo
Shoval Avraham   Volovelski Elimelech