locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Hillel (Freidland) Sarah   Kreitzman (Steinman) Shula   Medalya Hanna
Holzer Arnestina   Kreitzman Yosef   Melamed (Gurevitch) Hassya
Holzer Karl David   Krishevski Ezrachi Asa Yariv Moshe   Melamed Yosef
Homsky Dov   Krishevski Ezrachi (Dizenhois) Hana   Naftalyahoo Biuamin Beni
Homsky (Lipkin) Hadassa   Kritovski Ruven Richard   Polany Yehiel
Horowitz Hertzel   Kubovi (Kubovitsky) Shaul   Pososroski Avraham
Horowitz (Liberman) Nessia   Kubovitsky Yehudit   Pososroski (Hen Tov) Hanna
Hshavia (Trachtingot) Jushua   Lahav (Shaulov) Yehoshua   Praskovsky Yoel Binyamin
Izerski (Lipats) Ayala   Lapidot (Frishtack) Biatris Koka   Proskover Leib Arye
Izrerski Zvi   Lavok (Beck) Haya   Proskover (Berman) Miriam
Kahan Gavriel   Lavok Moshe   Rabayov Gavriel
Kaner Leo Arie   Levin (Miler) Bilha   Rabayov (Yaakobi) Rivka
Kaner Lotte   Mahat (Riger) Tirza   Rabayov Yechezkel
Karni (Reznilk) Shulamit   Marsh Albert   Rigger (Abulafiah) Elisheva
Kedem Dov   Mashiach (Malkin) Lilya   Rigger Naftali
Kedem Geula   Mashiach Nissim   Rot (Rosenfeld) Zipora
Kishoni David   Mayer (Farber) Shifra Sophie   Rozenblum (Lifshitz) Pirchiya
Kless Shulamit   Mayer Yehoshua Ozias   Rozenblum Zvi
Koifman Yehoshua   Meckler Haim   Rozenman David
Koritovsky Ester   Meckler (Koldin) Rachel   Rubin (Hezin) Zipora