locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Karlinski Ami Avram   Mintz Aharon Arye   Tsamri (Wahllovelski) Issar
Krichevski (Hatzbani) Rosa   Mintz (Ostrover) Esther   Tsamri (Katzler) Sarah
Krishevski Avraham Albert   Shimshoni (Tsamri) Drora   Tsamri Shmuel
Lishansky (Brushlovski) Rivka   Shimshoni (Samson) Shlomo   Yardney (Mints) Yaffa