locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
(Shimon, Tzur)   Ben Shachar (Meshtilim) Ori   Flum (Hirsh) Sarah
Abaiov (Shram) Shulamit   Ben Tzvi Achazya   Fogel Meir
Abramson (Raychman) Judith   Birenbaum (Klien) Rachel Ella   Franko Izack
Ackstein (Bovshover) Leah   Caspi Ruth   Fridberg Ora
Alon (Altmann) Yekutiel Kuty   Chammami Avraham   Garfinkel Nehama
Alpia Ester   Cohen Ofra   Gedassy (Gluska) Geula
Alroy (Belkind) Olga   Dablizki Shraya   Gedassy Shlomo
Amitai Aviezer   Dahary Avner   Gefen Ziva
Anukov David   Dan Akiva   Gintchburg David
Aqua (Yahud) Dvorah   Dashevsky (Koynt) Mina   Gissin Arye
Araki (Nadav) Yona   De Noor (Kless) Leah   Gissin Arye Arke
Arbel (Sigalov) Eli   Dermon Moshe Fernand   Gissin (Slijovski) Esther
Atzmon (Katsman) Izhar   Deyman Mazal   Goldman Tzvi Gingi
Aviram (Abramovitch) Menahem Man   Dror (Proskover) Haim   Gordon Amirav
Avnat (Avnad) Alexander   Drubin Yoel   Gordon (Bar on, Sherf) Heny
Avnat (Haas) Hana   Efrat Zvi   Goren (Tsofiya, Cohen) Shifra
Avraham Orna   Eldema Ran   Goren (Greenblatt) Uri
Bar on Ben Binyamin   Elyashiv Galil   Gurevitch Itschak
Ben Ari (Kvashnevski) Batya   Erlich (Mesingrau) Varda   Halevi Moshe
Ben Hilel Oded   Eylon (Levin) Ofra   Halevi (Elishkovski) Ruth