locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
(Shimon, Tzur)   Ben Hilel Oded   Eylat (Ilitovitch) Eliahu Eli
Abaiov (Shram) Shulamit   Ben Shachar (Meshtilim) Ori   Eylon (Levin) Ofra
Abramson (Raychman) Judith   Ben Tzvi Achazya   Flum (Hirsh) Sarah
Ackstein (Bovshover) Leah   Birenbaum (Klien) Rachel Ella   Fogel Meir
Alffie Seadia   Caspi Ruth   Franko Izack
Alon (Altmann) Yekutiel Kuty   Chammami Avraham   Fridberg Ora
Alpia Ester   Cohen Ofra   Garfinkel (Nachmias) Nehama
Alroy (Belkind) Olga   Dablizki Shraya   Gedassy (Gluska) Geula
Amitai Aviezer   Dahary Avner   Gedassy Shlomo
Anukov David   Dan Akiva   Gefen Ziva
Aqua (Yahud) Dvorah   Dashevsky (Koynt) Mina   Gintchburg David
Araki (Nadav) Yona   De Noor (Kless) Leah   Gissin Arye
Arbel (Sigalov) Eli   Dermon Moshe Fernand   Gissin Arye Arke
Atzmon (Katsman) Izhar   Deyman Mazal   Gissin (Slijovski) Esther
Aviram (Abramovitch) Menahem Man   Dror (Proskover) Haim   Goldman Tzvi Gingi
Avnat (Avnad) Alexander   Drubin Yoel   Gordon Amirav
Avnat (Haas) Hana   Efrat Zvi   Gordon (Bar on, Sherf) Heny
Avraham Orna   Eldema Ran   Goren (Tsofiya, Cohen) Shifra
Bar on Ben Binyamin   Elyashiv Galil   Goren (Greenblatt) Uri
Ben Ari (Kvashnevski) Batya   Erlich (Mesingrau) Varda   Guday Ester