locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
(Shimon, Tzur)   Ben Shachar (Meshtilim) Ori   Fogel Meir
Abaiov (Shram) Shulamit   Ben Tzvi Achazya   Franko Izack
Abramson (Raychman) Judith   Birenbaum (Klien) Rachel Ella   Fridberg Ora
Ackstein (Bovshover) Leah   Caspi Ruth   Garfinkel Nehama
Alon (Altmann) Yekutiel Kuty   Chammami Avraham   Gedassy (Gluska) Geula
Alpia Ester   Cohen Ofra   Gedassy Shlomo
Alroy (Belkind) Olga   Dablizki Shraya   Gefen Ziva
Amitai Aviezer   Dahary Avner   Gintchburg David
Anukov David   Dan Akiva   Gissin Arye
Aqua (Yahud) Dvorah   Dashevsky (Koynt) Mina   Gissin Arye Arke
Araki (Nadav) Yona   De Noor (Kless) Leah   Gissin (Slijovski) Esther
Arbel (Sigalov) Eli   Dermon Moshe Fernand   Goldman Tzvi Gingi
Atzmon (Katsman) Izhar   Deyman Mazal   Gordon Amirav
Aviram (Abramovitch) Menahem Man   Dror (Proskover) Haim   Gordon (Bar on, Sherf) Heny
Avnat (Avnad) Alexander   Drubin Yoel   Goren (Tsofiya, Cohen) Shifra
Avnat (Haas) Hana   Eldema Ran   Goren (Greenblatt) Uri
Avraham Orna   Elyashiv Galil   Gurevitch Itschak
Bar on Ben Binyamin   Erlich (Mesingrau) Varda   Halevi Moshe
Ben Ari (Kvashnevski) Batya   Eylon (Levin) Ofra   Halevi (Elishkovski) Ruth
Ben Hilel Oded   Flum (Hirsh) Sarah   Halperin Moshe Tzvi