locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Pomerzntz (Prastenfeld) Batia   Sharabi Shoshana   Vilf (Blum) Rachel
Porter Elisheva   Sharphertz Meir   Vilkanski (Vikinski) Shimon
Praskovsky Shaul   Shmukler Arie   Viltchik Vili
Rabinovitsh Raya   Shneider Yaacov   Viner Necha
Rappaport (Salomon) Hanna   Shvartzshtark Moshe   Vinter David
Ratson Zeharia   Shwarts Lea   Wayne (Rozin) Aliza
Reichhardt (Pechner) Elisheva Edith   Siani Isaschar   Weinberg Avraham
Reis Yosef   Sikler Yosef   Weiner Isaiah
Rom (Worm) Uri   Sneh (Klinbaum) Moshe   Wilner Beile
Rozilyo (Elkayam) Rivka   Strachilevitch Rachel Ruvina   Wilson Shoshana Jeni
Salonimsky Yosef   Strauss (Yafe) Frida   Winberg (Abramson) Dvorah
Samid (Smiatizki) Mordehay   Strauss Shlomo Karl   Winelager (Adar) Yehudit
Sarkis Serge   Strubiski Bella   Yager Menachem Edmond
Schatner Leo   Suliman Shlomo   Yager (Shultz) Miriam
Segal (Gold) Tova   Taylor (Karner) Miriam Marion   Yakobson Hillel
Seltzer Dov   Tsemach (Krupnick) Moshe   Yakobson Nireal
Setainberg Meshiva   Tzinder Yaakov   Yazikof Zvi Eliyahu
Shalitta (Pobimbrovsky, Tzigelroyt) Ada   Tzinovitch Yechiel   Zak David
Shamay Dvorah   Tzur (Tziegelroit) Ezra    
Shapira Rephael Micki   Varants Menachem Mendel