locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Rapaport Mishka   Segal Hinda Leah   Tapuach Sarah
Rasinski (Grossman) Rivka Riva   Segal Meir Ozer   Tavechnik Noha
Rasinski Yaakov   Semeshlevits Shlomo   Tsvi Naeerner
Rochlin Assaf Oscar   Senyor Yaakov   Vilkanski (Kornesraksler Rotstein) Judith
Rochmuter (Zackss) Miriam   Shalitta Haya   Vissbrod (Frenkel) Rivka
Rosenfeld Haim   Shalom Sarah   Weinstein Mordechai
Rosenfeld Henry Hermann   Shamay Haviv   Weiss (Lifshitz) Rachel
Rosenstein Yehuda   Sher Moshe   Winelager Zvi
Rot Uriel   Shlang Zeev   Wolpert Hershel Tzvi
Rotenstein (Segal) Yael   Shovali (yeshua) Leah   Yanay (Yanovsky) Yehuda
Rotschild (Frank) Tzili   Shovali Shimon   Yapou (Hoffmann) Edith
Roytmann Hanah   Shpeiner Amram   Yaverboym Mordechay
Rozner (Rauchberger) Hana   Shpilka Reuven   Yefet (Vinograd) Leah
Rubinstein Max Natan   Shulman Yehuda   Zalmanson Yehoshua Zasha
Rubinstein (Pishetzner) Miriam   Sikler Rivka   Zilberstein Shlomo
Samuel Edith   Smoler Shmuel   Zinger (Gissin) Shoshana
Seadya Shimon   Tabib Yaakov   Zusmanovitch Joseph