locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Guterman Yoel   Kreinin Hertz   Mandelbom Shlomo
Hadany (Doitch) Ernst   Krunick Shlomo   Mann (Minkov) Gershon Gutman
Halevi (Biribiss) Ruth   Kutzersky Nahum   Markovitch Moshe Hayim
Hana Ginzburg   Lamdan Moshe   Markovitch (Ayzen) Yehudit
Havkin Yosef   Last (Tintaner) Hanna   Markovitch Yosef
Hendel Ben Zion   Levant Moshe   Markus Arnold Aharon Zelig
Hershkovitch (Freiman) Hulda   Levi Hana Erna   Mashiach (Malkin) Lilya
Horovits (Meklenburg) Tanya   Levi Luna   Medalya Mordechai
Horowitz Amiel   Levin Itzhak   Miretzky Meir
Ichilov Ezra   Levin (Miller) Yehudit   Mizrachi (Musael) Shama Shoshana
Issascarov Shmuel   Levine (Shinberg) Yulia   Mogilevsky David
Joel Ephraim   Levite (Lifshits) Rachel   Nachmony Eliakum
Ka (Varshavsky) Rahel   Lezarovitch (Kirzner) Brurya   Neuman Ezra
Kanfi (Krilovtzki) Ben Zion   Liss Arie   Nissim Zion
Kaplan (Goldman) Pasha Betty   Litvak (Salomon) Hemda   Novargi Elchanan
Kari (Benkocitch) Sima   Madmony Zeharia   Pershcovski Binyamin
Keisar (Kayzerman) Arye   Madover (Osherov) Miriam   Piron Nahum
Keisar (Shneior) Rivka   Madover oseph   Poppel Yaakov
Kese Yona   Mahnifker Ezra   Pryelnik (Shermaf) Miriam
Koomerchero Elyahoo   Malchov Avraham   Rabinovitsh Aharon