locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Glickberg Avraham   Kless Shulamit   Markovitch Menachem
Goldberg Binyamin Zehev   Klimker Daniel   Markus Lilian
Goldenberg Dvorah   Kokotek Tuvia   Mashiach Nissim
Goldstein (Berkovitz) Keila Bruria   Krasnovski Michael   Masterman Itzchak
Goralski Gdalyahu   Krasnovski Nechama   Maymon (Muzelman) Hava
Gorfinkil Yoseph   Kreps Pnina   Maymon Menachem Mendel
Grazovsky Gur (Smilandki) Shifra   Krichevski Lucie   Mazover Shmuel
Greenberg Yaakov Yosef   Krishevski Ezrachi (Dizenhois) Hana   Medalya Aba Moshe
Halevi Tamar   Kutzersky David   Meirovitch Zina
Harash Reuven   Leibovitch Shlomo   Miler Shimon
Hayoun Hayme   Leibovitch (Osherov) Yoheved   Mizrahi (Levei) Yoheved
Hitrosh (Tabib) Esther   Lerner (Hinkin) Yehudit   Mogilevsky (Rodavski) Hdasah
Hober Matanya   Levi (Yapo) Aliza   Monk (Fuks) Truda
Hober Saadiah   Levine Haim   Mudrikman Rivka
Horowitz (Liberman) Nessia   Levine (Levyant) Olga   Natanof Avshalom
Hutory (Levin) Hadassa   Levine Yosef   Oksman Refael
Israel (Israelovitch) Saly   Liberman Yerucham   Olinki Batya
Karlin Avraham   Maimon Eliyahu   Papo Adela
Karsh Ben Zion   Malamud Issasschar Socher   Parpari Shabtai
Kirsh Henry Yoluoss   Marke Krauze Yehudit   Pinchatchovitz Matityahu