locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Ginzburg (Lizman) Evelyn   Kirsh Henry Yoluoss   Malamud Issasschar Socher
Glickberg Avraham   Kless Shulamit   Marke Krauze Yehudit
Goldberg Binyamin Zehev   Klimker Daniel   Markovitch Menachem
Goldenberg Dvorah   Kokotek Tuvia   Markus Lilian
Goldstein (Berkovitz) Keila Bruria   Krasnovski Michael   Mashiach Nissim
Goralski Gdalyahu   Krasnovski Nechama   Masterman Itzchak
Gorfinkil Yoseph   Kreps Pnina   Maymon (Muzelman) Hava
Grazovsky Gur (Smilandki) Shifra   Krichevski Lucie   Maymon Menachem Mendel
Greenberg Yaakov Yosef   Krishevski Ezrachi (Dizenhois) Hana   Mazover Shmuel
Halevi Tamar   Kutzersky David   Medalya Aba Moshe
Harash Reuven   Lamishov (Gitlits) Malka   Meirovitch (Sorochkin) Zina
Hayoun Hayme   Leibovitch Shlomo   Miler Shimon
Hitrosh (Tabib) Esther   Leibovitch (Osherov) Yoheved   Mizrahi (Levei) Yoheved
Hober Matanya   Lerner (Hinkin) Yehudit   Mogilevsky (Rodavski) Hdasah
Hober Saadiah   Levi (Yapo) Aliza   Monk (Fuks) Truda
Horowitz (Liberman) Nessia   Levine Haim   Mudrikman Rivka
Hutory (Levin) Hadassa   Levine (Levyant) Olga   Natanof Avshalom
Israel (Israelovitch) Saly   Levine Yosef   Oksman Refael
Karlin Avraham   Liberman Yerucham   Olinki Batya
Karsh Ben Zion   Maimon Eliyahu   Papo Adela