locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Segal Noha   Taragan (Markovitch) Aliza   Winereiv Israel Arie
Segal Yehuda   Tepper Eliezer   Yaniv (Geler) Tzvia
Segalov (Balaga) Sara   Ticho Yosef   Yedidia (Gersht) Zahava
Shani (Sneider) Avraham   Titelman Haime   Yulani Malka
Sharshevski Ester Ausnat   Titelman Rivka   Yunish Aharon
Shealtiel Maryus Meir   Toyber Ychiel   Zaitsov (Pilanski) Zipora
Sheftel Arye   Tsherkes Elimelech   Zalmanson (Stein) Sharlotta Leah
Sher Pearl Pnina   Tzipinuk Lea   Zamson (Segal) Lipsha
Shteynbach (Blumner) Osnat Malka Malvina   Ukashi (Greydi) Yedida   Zarkovsky Simcha
Shtoyer (Shults) Frida   Vilf Eliezer   Zeiger Shlomo
Shtoyer Yaakov   Weinberg Moshe   Zelsky (Becker) Leah
Shulman (Yakobson) Ahuva   Weisberg Zeev   Zelsky Shraga Fedya
Shwarts Izack   Weitzbard Eliphelet   Zinar David
Tabib Zcharia   Wilson (Avrutin) Manya   Zisman (Shmucher) Shoshana