locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Hirsh (Treizer) Lili   Lazovski (Volinski) Shifra   Ostashinski Hertzel
Hirsh Shimon Zigfrid   Lerner Moshe   Ostashinski Zelinger Shlomit
Homa Shapira Ofra   Levi Hans   Paschensky Sasa Shabtay
Horowitz Har Zion Eliyahu   Levi (Kohen) Rosa   Peer (Reisner) Yehudit
Hovav (Vilinitz) Meir   Levin Rivka   Pelts Pnina
Israeli (Broitman) Israel   Levine Zeev   Pershcovski Hanania
Jedda Shlomo Sliman   Leyb Chaya   Pinchas Zecharia
Kampinski (Bovshuver) Batya   Mashania Avram   Pomerantz Yosef
Kaner Lotte   Meirovitch Akiva   Poppel Pesah
Kaplun Aharon   Merims Menashe Monya   Rabinovitch (Mark) Golda Mirel Zehava
Karon Ritah   Metman Cohen (Hendelheim) Tehilla   Rappaport David
Kimmel Nattan Tony   Miller Pinchas   Rodomin (Zussman) Sarah
Kinderman Miryam   Mirkin Arye   Rozenberg Shimon
Kirzhner (Salomon) Ethil Esther   Mizrachi Shlomo   Rozenfeld Moshe
Kirzner Yehuda   Mogilevsky Yeshuha   Rozner Tzvi
Klass Avinoam   Natanzon (Biler) Yehudit   Rubin Shlomo
Koifman Yehoshua   Neuman Binyamin   Salomon (Gruber) Hana
Kosovski Haia Mina   Nimkovsky Zina   Sarig (Palner) Ruthi
Kpulski Arie Leib   Olinki Itzhak   Segal Ariel Zelig Halevy
Kremer (Hen Tov) Rachel   Openhaim (Zusmanovitch) Raaya   Segal Nahamu Amy