locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Hillel Dvorah   Levi Agon Yona   Ofe' Machluf
Hilzenrat Moshe Max   Levi Vahab (Hitrush) Lolah Miriam   Ofri Avshalom
Hilzenrat (Tzibel) Tamar Neti   Levinstein (Kahan) Flora Simha   Oldenfarb Tova
Hissin Neuta   Levy (Goldman) Rachel Rashe   Osherov Moshe
Horowitz Hertzel   Liniado Shlomo   Ostashinski Ephraim
Horowitz Ivrit-Haya   Loyfer Herman Zvi   Otchep Yocheved
Hurvitz Har Zion (Goldenberg) Sarah   Mazal Eliezer   Papo Yehuda
Itzhaky (Markovitch) Bat Sheva   Mazel (Segal) Blanche Batya   Pelavski David
Kaham Shosana   Mazel Shraga   Pohatchevsk Bental Yonadav
Kalmanson Josef   Meirovitch Nechemia   Polak (seikoff) Hanna
Kantarji Slovah   Miler (Lantzevitski) Rahel   Rasinski Dov
Kari Eliyahu   Miller Elimelech   Raych rivka
Karlan (Shochat) Chava   Mitsmacher Anshel   Rayzberg Moshe
Kats Efraim   Monk Richard   Reem (Cohen) Dvorah
Ken Tzipor Zrubavel   Morgenshtern Yehoshua   Rivkind Menachem Mendel Munya
Korzan Esther   Morgenstern Itzhak   Ron Shulamit
Krahilov Salomon   Mushan Aharon   Roytmann Izack
Kritovski Ruven Richard   Nachmias Tzipora   Rozenberg HanaH
Lapidot Aba Moshe   Negllberg Yehoshua Oscar   Rozenfeld Herman Tzvi
Levei Wahab Joseph   Newton (Neustadt) Valova Zeev   Rozental Zvi