locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Uberman Dov   Winer Sheva   Zaitsov Avraham
Vashitz (Epstein) Hanna Anna   Wolfson Shifra   Zayk Lea Leike
Vilner Haia Klara   Yaacovi (Varshawer) Herta   Zhabotinsky Moshe
Vilner Yona Zehev   Yekutiely (Zussmanovitch) Haviv   Zusmanovitch Itzhak
Weisman (Fein) Shulamit   Yudelevitch Avshalom