locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abarbaya Esther   Farber Yaacov   Landoy (Pinchatchovitz) Shulamit
Abramov (Abramoff) Avraham Bikko   Feinberg Haim   Leshem (Horwitz) Shulamit
Abramovitch Arieh Leib   Feldman Yosef Yaakov   Levine Michael
Aharonovitch (Feinstein) Shlomit   Fishelzon Shmuel   Markus Zelig
Alhimeister Itzhak Ishayahu   Geffen Dov   Openhaym Tanya
Alhimeister Halahmi (Lichtenstein) Moshe   Gemaza Teimani   Pohatchevsky Avichayil
Arkin Josef   Gloibeman (Kats) Rachel   Pross (Toporovski) Zehava Zlatta
Ben Aharon Urfaly (Salah Hashomer (the guardman)) Zadok   Glynn (Possicelsky) Suzanne   Rozenman (Rudich) Rivka
Ben Baruch Tuvya   Gutman Meir Yosef   Sarig (Shapira) Penina Paula
Ben Cohen (Prizant) Zvi   Haas Yosef   Shmotkin (Rudnya) Dvorah
Ben David Itzhak   HaCohen Hillel   Shmueli (Palchovitch) Shmuel
Ben Shahar Shaul   Haviv (Lubman) Zerubavel   Shoham (Feinberg) Tzila
Bet Lahmi (Komorov) David   Honig Mordechay   Shwartzman (Noishtadt) Leah
Binyamin (Gordon) Nehama   Horowitz (Krichevsky) Rivka   Sitkov (Trachtenberg) Hanna
Bruk Chaim Shaul   Kanner (Berkovitch) Sonya   Tzalallichin (Musayof) Hanna
Chubra Tsvi   Kipnis Levine   Tzigelroyt Yaacov Leib
Cohen Sarah   Komm Yehuda Leib   Uberman Dov
Dan Gavriel   Kosovski (Elishevitch) Ziva Zelda   Vashitz (Epstein) Hanna Anna
Distenfeld David   Kratchevski Gracia Hanna   Vilner Haia Klara
Drubin Hananel   Kreitzman Dov   Vilner Yona Zehev