locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramovitch (Zinger) Leah   Goldenberg Meir Wolf   Kirzner Itzhak
Abulafiah Refael   Goldenberg (Begin) Zipora   Klipper (Aurbach) Sali
Anukov Izack   Goldshtein Shlomo   Kreitzman Kurtz (Segal) Hani Henia
Armon (Garburg) Saul   Gordon Moshe   Krivins (Abramson) Tessi
Avidar (Papo) Yona   Gordon Reuven Yosef   Levi Ester
Bernstein William   Greenblatt (Abarbanel) Dvorah   Machnes Gad
Bloch (Tulipman) Sarah   Gvirts (Erlich) Elka   Margalit David
Branitzky Shimon   Hacohen Goldstein Alexander   Markus Peter Hayman
Cohen Zecharia   Halevi (Halevit) Batya   Mogilevitch (Greenblatt) Freda Aliza
Dabarah Nazal   Haviv (Haviv) Shulamit   Olivenbaum (Cohen) Miriam
Davidson Rosa   Hedda Albert   Pakula (Greenberg) Rachel
Dimant Avraham Yosef   Hirshbruch Peretz   Palski (Kazushner) Hava
Epshtein Dov   Hitrosh Hadia   Papirmayster Elyasaf
Fisher Moshe   Holtzer Pinchas Paul   Pohatchevsky Assa'el
Gefen Eliyahu   Holzer Karl David   Polany Yehiel
Genosar (Hakohen) Shoshana Rosa   Horowitz David   Proskover Avraham
Gerra (Krishevsky) Geru   Izrael Tilla Tehila   Pryelnik Sheine Rachel
Gershonovitch (Shkolnik) Yanty Yona   Kampinski Moshe   Ratner Eliezer
Gindi Ezra   Karlan Peretz   Revacha Zehava Kazil
Glickberg Adelia   Kazushner Aharon   Rozen Elyashiv Dov