locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramovitch (Zinger) Leah   Goldenberg Meir Wolf   Kirzner Itzhak
Abulafiah Refael   Goldenberg (Begin) Zipora   Klipper (Aurbach) Sali
Anukov Izack   Goldshtein Shlomo   Krakovski Asher Baruch
Armon (Garburg) Saul   Gordon Moshe   Kreitzman Kurtz (Segal) Hani Henia
Avidar (Papo) Yona   Gordon Reuven Yosef   Krivins (Abramson) Tessi
Bernstein William   Greenblatt (Abarbanel) Dvorah   Levi Ester
Bloch (Tulipman) Sarah   Gvirts (Erlich) Elka   Machnes Gad
Branitzky Shimon   Hacohen Goldstein Alexander   Margalit David
Cohen Zecharia   Halevi (Halevit) Batya   Markus Peter Hayman
Dabarah Nazal   Haviv (Haviv) Shulamit   Mogilevitch (Greenblatt) Freda Aliza
Davidson Rosa   Hedda Albert   Olivenbaum (Cohen) Miriam
Dimant Avraham Yosef   Hirshbruch Peretz   Pakula (Greenberg) Rachel
Epshtein Dov   Hitrosh Hadia   Palski (Kazushner) Hava
Fisher Moshe   Holtzer Pinchas Paul   Papirmayster Elyasaf
Gefen Eliyahu   Holzer Karl David   Pohatchevsky Assa'el
Genosar (Hakohen) Shoshana Rosa   Horowitz David   Polany Yehiel
Gerra (Krishevsky) Geru   Izrael Tilla Tehila   Proskover Avraham
Gershonovitch (Shkolnik) Yanty Yona   Kampinski Moshe   Pryelnik Sheine Rachel
Gindi Ezra   Karlan Peretz   Ratner Eliezer
Glickberg Adelia   Kazushner Aharon   Revacha Zehava Kazil