locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramovitch (Zinger) Leah   Goldenberg (Begin) Zipora   Klipper (Aurbach) Sali
Abulafiah Refael   Goldshtein Shlomo   Kreitzman Kurtz (Segal) Hani Henia
Anukov Izack   Gordon Moshe   Levi Ester
Armon (Garburg) Saul   Gordon Reuven Yosef   Machnes Gad
Avidar (Papo) Yona   Greenblatt Dvorah   Margalit David
Bernstein William   Gvirts Elka   Markus Peter Hayman
Bloch (Tulipman) Sarah   Hacohen Goldstein Alexander   Mogilevitch (Greenblatt) Freda Aliza
Branitzky Shimon   Halevi (Halevit) Batya   Olivenbaum (Cohen) Miriam
Cohen Zecharia   Haviv (Haviv) Shulamit   Pakula (Greenberg) Rachel
Dabarah Nazal   Hedda Albert   Palski (Kazushner) Hava
Davidson Rosa   Hirshbruch Peretz   Papirmayster Elyasaf
Dimant Avraham Yosef   Hitrosh Hadia   Pohatchevsky Assa'el
Epshtein Dov   Holtzer Pinchas Paul   Polany Yehiel
Fisher Moshe   Holzer Karl David   Proskover Avraham
Gefen Eliyahu   Horowitz David   Pryelnik Sheine Rachel
Gerra (Krishevsky) Geru   Izrael Tilla Tehila   Ratner Eliezer
Gershonovitch (Shkolnik) Yanty Yona   Kampinski Moshe   Revacha Zehava Kazil
Gindi Ezra   Karlan Peretz   Rozen Elyashiv Dov
Glickberg Adelia   Kazushner Aharon   Rozenbaum (Greenvald) Billa Bilha
Goldenberg Meir Wolf   Kirzner Itzhak   Sadomsky Nahum