locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramovitch (Zinger) Leah   Goldenberg (Begin) Zipora   Klipper (Aurbach) Sali
Abulafiah Refael   Goldshtein Shlomo   Kreitzman Kurtz (Segal) Hani Henia
Anukov Izack   Gordon Moshe   Krivins (Abramson) Tessi
Armon (Garburg) Saul   Gordon Reuven Yosef   Levi Ester
Avidar (Papo) Yona   Greenblatt (Abarbanel) Dvorah   Machnes Gad
Bernstein William   Gvirts (Erlich) Elka   Margalit David
Bloch (Tulipman) Sarah   Hacohen Goldstein Alexander   Markus Peter Hayman
Branitzky Shimon   Halevi (Halevit) Batya   Mogilevitch (Greenblatt) Freda Aliza
Cohen Zecharia   Haviv (Haviv) Shulamit   Olivenbaum (Cohen) Miriam
Dabarah Nazal   Hedda Albert   Pakula (Greenberg) Rachel
Davidson Rosa   Hirshbruch Peretz   Palski (Kazushner) Hava
Dimant Avraham Yosef   Hitrosh Hadia   Papirmayster Elyasaf
Epshtein Dov   Holtzer Pinchas Paul   Pohatchevsky Assa'el
Fisher Moshe   Holzer Karl David   Polany Yehiel
Gefen Eliyahu   Horowitz David   Proskover Avraham
Gerra (Krishevsky) Geru   Izrael Tilla Tehila   Pryelnik Sheine Rachel
Gershonovitch (Shkolnik) Yanty Yona   Kampinski Moshe   Ratner Eliezer
Gindi Ezra   Karlan Peretz   Revacha Zehava Kazil
Glickberg Adelia   Kazushner Aharon   Rozen Elyashiv Dov
Goldenberg Meir Wolf   Kirzner Itzhak   Rozenbaum (Greenvald) Billa Bilha