locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramson Arie   Hanover (Kohen) Rosa   Shlimovitch Aharon
Agi (Adaji, Berkovitch) Clara   Hissin Yehudit   Shniderovitch (Yalovski) Malka
Arieh Nissim   Hodorovsky Nahum Haim   Shoham (Finkelstein) Zeev
Avruch (Glubtchik) Chanan Golda   Holzman (Gordon) Ayelet Hinda   Shteynman Michael
Bahar David   Horwitz (Horvitz) Rivka   Similansky (Dondikov) Esther
Barden Meir Leib   Kroyzman (Flontin) Zipora   Sneider (Sneider) Avraham Yosef
Barden Sarah   Lilienblum Shlomo   Tolkovsky Shmuel
Baskind Yaacov   Lishansky Yosef   Veinberg (Monbaz) Manya-Michala
Botenero Tova   Liubin Moshe   Veinberg Yaacov
Burla Yehuda   Maimon Kadya   Vigodsky Pinye Eliyahu Pinchas
Ephraim Shaul   Marsh (Markovitch) Yaakov   Weinzweig Refael
Fogel Menahem Mendel   Melamed Yosef   Weisman Yaakov
Gafla (Ben Yakov) Shalom   Neiman Israel   Yudelevitch Avraham
Gershberg Avraham   Omessy (Ben Salom) Ovadya   Zachs (Alchemeister) Breindel
Greenberg Esther   Papirmayster Yehudit   Zaltzman Tzvi
Gudni Bluma   Penik (Neiman) Miriam   Ziberski Zvi
Gudni Natan   Salomon (Shechter) Sarah   Zlotshinka Rachel
Hadajy Clara   Senyor Flora    
Hankin (Gordon) Fanny   Shimoni (Shimonovitz) David