locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramson Yosef   Komrov Avraham   Shtokhamer Joshuah
Adamov Norstein (Lazarov) Hanna   Krasenstein (Dachevski) Manya   Shumacher Zvi Hirsh
Ashkenazi Zvi   Kratchevski Yaacov   Sigler Chava
Belkind (Kreinin) Duba   Levine (Zinger) Rachel   Stain Haim Meir
Bickel Naftaly   Levine Yosef   Tabib Shalha Sara
Broyzman Moshe   Levontin Meshoulam   Tschernov Yosef
Burstein (Osishkin) Yafa   Luees Liffa   Vaiss Maxemilian
Catz Moshe   Meirovitch Avraham   Vinter Fishel
Cohen Jpsef Yuliyus   Meirovitch (Raytman) Dvorah   Vinter (Kashnovski) Zipora
Feinberg Panber Eliyahu Elian   Mitt (Draylin) Gutti   Vizanski (Sara)
Feldman Jusith   Nissim Hanna   Waisneshtern (Kats) Sara Rashka
Feldman Todros   Papirmayster Dov Berl   Yanovsky Haim Ozer
Gurevitch Breyna   Papirmayster Itzhak   Yarovsky Aryeh Yehuda Leib
Hadajy Yosef   Pazner (Vilkenski) Sarah   Yudelevitch Yosef
Hanover Alexander   Rachevsky (Sikler) Yehudit   Zichel (Rosental) Mattilda Miryam
Hissin Sarah   Ratner Alexander   Zilberman Keile
Horenfeld Falick   Reznik Yaacov   Zukerman (Hacohen) Miriam
Kahansky Mordechai   Shmuelov Shmuel   Zussman Dov
Klivitzki Shaul Zeev   Shmukler David