locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Aharonovitch Israel   Hirshfeld (Krichevsky) Bracha   Rozenbaum Max
Arieh Avraham   Hirshfeld Tzvi Hirsh   Rupman Tzvi Hirsh
Arieh (Ben Naim) Fortuna   Kalmanson Baruch   Seadya Shlomo
Avruch Moshe   Kalmanson Pesya   Shalit Bracha
Balli Yaakov   Kantaji Moshe   Shapira Tova
Baron Rivka   Koifman Zelig   Shapira Yaakov
Ben Zecharya Adina   komerov (Miloslavski) Shifra   Shor Shochat (Freiman) Bat Sheva
Beninson Emmanuel   Kroytoro Hana   Shovali (Ben Shelomo) Seadyah
Berkovitch (Lazarov) Breiner   Kruck Havah   Sigler Marko Mordechai
Borochovitch (Altman) Zvia   Levyant Dvora   Sussman Jacob
Dombak (Soys) Fruma   London (Hurvits) Rosa Shoshana   Taderos (Feinberg) Sofiya
Etinger (Nayman) Rachel   Lubman Moshe   Tsershner Natan
Fishzelski Noach   Marshand (Goldshmit) Lina   Tzror Haim Yehoshuha
Gingold Iska   Millman (Carner Charton) Malka   Veinberg Isaiah
Glazer Zelig   Mitt Pinchas   Veinberg Nahum
Goldin Itzhak   Mushin (Shteinberg) Tzila   Vishkeen Shmuel
Greenblatt Dov   Pomborovsky Shlomo   Weiss (Goldberg) Shoshana
Hayman Avraham   Poppel (Rachalson) Esther   Yaacovi Hava
Haypert (Elinger) Keyla   Rabinovitch Moshe Kufman   Yaakoby (Grashevna) Sheindel
Hinkin (Blumin) Haya Sarah   Rosenfeld Bracha   Yaakov Adina