locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Anisfeld Pninah   Ginzburg Yosef Shabtai   Shachem Yehuda
Asa Zahava Horsy   Gissin Bernard Dov   Shalit Dvorah
Branitzky (Zalaturov) Hanna   Gurevitch Aharon   Shapira Nisan
Branitzky (Bralnitzky) Mordechai   Karner Eizik Isaac   Tabib Seadyah
Carson Berta   Kazranovski Rivka   Tepper Shlomo
Dabarra Avtalion   Levontin Moshe   Toyber (Bonn) Rachel
Domnyevits (Kon Zilberstien) Haya   Markovitch (Berkovitch) Rachel   Vashitz Ephraim
Etz Hadar (Kats) Ester   Melnik Shmuel   Vilbosh (Vilboshevitz) Nahum
Finkelshtein (Holman) Haya Klara   Miller (Hirsh) Batya   Weisel (Weiss) Shalom Shahne
Freedman Miriam   Mizrachi Yaakov Mussa   Zinger (Felman) Bracha
Frenkel Neha   Norstein Alexander   Zukerman Menachem Zvi
Gedassy Rumia   Ostashinski (Yaakoby Halevy) Miriam    
Gforodrzki Haim   Pinstein Eliezer Litman