locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Arieh (Mvorach) Golda Zahava   Golinkin (Markova) Hanna   Pishetzner Zvi
Arieh Shmuel   Katz Tuvia Gedalia   Pomberovsky (Toporovski) Billa
Becker Moshe   Kazushner Yosef   Rabinovitch Perel
Berman (Yaavets) Rachel   Kotkovsky Yosef   Ratner Sarah Lea
Biberman Rachel   Kroitro Meir   Shniderovitch Yehuda
Bigelman Nechama   Kupershtein Chana   Ukashi Shlomo Sliman
Birger Itzhak   Kutzersky (Yarovski) Golda   Vitkin Yosef
Bovshover Arye Leib   Lifshitz (Itin) Luba Ahuva   Vizanski Yaakov
Buzli Josef   Lifshitz Shlomo Leib   Yaakoby Halevi Baruch
Chen Tov (Charashuchin) Poza Pnina   London Aharon   Yakobson Moshe
Diskin Aharon   Malin Musha   Yeivin Esther
Gafla (Ben Yakov) Seadyah   Medalya (Gutman) Hanna   Zaltsman Golda
Ginzburg Itzhak Betzalel   Meirovitch (Abramovitch) Miriam   Zeiger (Doyt) Hanna
Gissin (Ostashinski) Leah   Neustadt Israel   Zilberman Sarina Sheindel
Goldstein Arye Leib   Pishetzner Henya