locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Hankin Teybl Teybe   Ritter (Kruk) Havah
Abramovitch Avraham Atke   Hershkovitch Baruch   Rupin Artur
Barad (Abramovitch) Feige Zipora   Holman Binyamin   Salomon Leon
Barashevsky (Goldberger) Sarah   Jamil Yichye   Schiff (Karner) Gitle
Bralnitzky (Branitzky) Yehuda Aryeh Leib   Kratchevski Itzhak   Sendzer Sarah
Carson Dov   Krauze Eliyahu   Shapira (Ratner) Rivka
Dashevsky (Golchuy) Nessia   Krauze (Hankin) Haya   Tepper (Grinberg) Pesya
Esformos Avram   Krishevski Moshe Moris   Tomashin Michael
Farber (Greenblatt) Haya   Mazover (Abramovitch) Feige Zipora   Tzeler Lea
Federlein Avraham Otto   Nahami Hamama Yona   Tzeler Shmuel
Freiman Yaacov   Nipomashinetzky Sarah   Vaisbord Ahuva Libi
Frenkel Aharon   Nissim Ephraim   Yalovsky Moshe Meir
Frumkis Haim   Ostashinski (Gissin) Miriam Marisha   Zaltsman Haya Sarah
Gissin (Kanistrom) Rivka   Popko Reizel Rasha   Zeiger Arye Leib
Golani (Yagulnitzer) Itzhak Avraham   Poppel Mordechai    
Halevi (Gilbitz) Avraham   Rezurek Yaacov