locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Hershkovitch Baruch   Rezurek Yaacov
Abramovitch Avraham Atke   Holman Binyamin   Ritter (Kruk) Havah
Barad (Abramovitch) Feige Zipora   Jamil Yichye   Rupin Artur
Barashevsky (Goldberger) Sarah   Kratchevski Itzhak   Salomon Leon
Bralnitzky (Branitzky) Yehuda Aryeh Leib   Krauze Eliyahu   Sendzer Sarah
Carson Dov   Krauze (Hankin) Haya   Shapira (Ratner) Rivka
Dashevsky (Golchuy) Nessia   Krishevski Moshe Moris   Tepper (Grinberg) Pesya
Esformos Avram   Malin Musha   Tomashin Michael
Farber (Greenblatt) Haya   Mazover Feige Zipora   Tzeler Lea
Freiman Yaacov   Nahami Hamama Yona   Tzeler Shmuel
Frenkel Aharon   Nipomashinetzky Sarah   Yalovsky Moshe Meir
Frumkis Haim   Nissim Ephraim   Zaltsman Haya Sarah
Gissin (Kanistrom) Rivka   Ostashinski (Gissin) Miriam Marisha   Zeiger Arye Leib
Golani (Yagulnitzer) Itzhak Avraham   Popko Reizel Rasha    
Halevi (Gilbitz) Avraham   Poppel Mordechai