locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramovitch (Kantor) Rachel   Goralsky Baruch   Neustadt (Rabinovitch) Hanna Sarah
Anukov Tamar   Gordon Yaakov   Ofri Nachla Tamara
Asa Yosef Bahor   Hayim Bechora   Riskin Lazarovitch (Medalia) Hava
Baskind Rachel   Horowitz (Beninson) Leah   Smitman Sheina Tova
Dashevsky Yoel   Leibowitch Mordehai Tzvi   Taytelboym Mordechay
Davidson (Kaymovitch) Haya   Levin Tzvi Chaeem   Tulipman Alexander Zelkind
Davidson (Rivkind) Menachem Mendel   Margolin David   Tzukerman Shlomo
Eisenberg Haim   Maymon (Abdalla) Shlomo   Vilinitz Pnina Fania
Goldenberg (Senior) Rachel   Medalya Devora Leah   Wisman Yosef
Goldstein Moshe   Miransky Hanna Adela