locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Adamov Boris Dov   Ezrony (Kaplun) Sarah   Klimker Zipora
Alter Mordehy   Finkelshtein Israel   Krauze Eliyahu
Alter Nachum   Flowchowk Tatyana   Krichevski (Birenblat) Batya Tilly
Altura Zvi Hersh   Furman (Kapelyuk) Ahuva   Krishevski Itzhak Itze
Ambor (Yeivin) Shulamit   Furman Moshe   Krishevski Simcha Sania
Ashkenazi Ester   Genis (Litvak) Shoshana   Kushnir Shmuel
Ashkenazi Noach   Gluzman Dov Berel   Lamishov Efraim
Ashkenazi Zvi   Gluzman (Arbitman) Sima   lamishov Israel
Ben David Ester   Goren (Goldorin) Baruch   Lamishov Moshe
Bigelman Peretz   Hankin Teybl Teybe   Lamishov Zvi
Bogoslavski Yosef   Hovav (Vilinitz) Meir   Levine Yosef
Bonder Breine Bruria   Hovav (Vilinitz) Zvi   Levine Zeev
Bonder Rachel   Hshavia (Trachtingot) Jushua   Livergot Israel
Bonder Shlomo   Hutory (Hotorzki) Rueven   Marantz (Petter) Shoshanah
Brunshtein Avraham   Kalmanson Baruch   Milatin (Frumin) Yaffa
Chen Tov (Harshuchin) Moshe   Kaplun Yerocham   Milman Israel
Chen Tov (Charashuchin) Poza Pnina   Kats (Shpeigel) Dvorah   Milman Shmuel
Cleinard Tzvi Hershel   Kese Yona   Mintz (Ostrover) Esther
Dubrovsky Nathan   Kirzner (Mugilevski) Genya   Mogilevsky David
Dudes (Vilinitz) Hanna   Kirzner (Sofman) Hassya   Mogilevsky (Rodavski) Hdasah