locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Adamov Boris Dov   Flowchowk Tatyana   Krichevski (Birenblat) Batya Tilly
Alter Mordehy   Furman (Kapelyuk) Ahuva   Krishevski Itzhak Itze
Alter Nachum   Furman Moshe   Krishevski Simcha Sania
Ambor (Yeivin) Shulamit   Genis (Litvak) Shoshana   Kushnir Shmuel
Ashkenazi Ester   Gluzman Dov Berel   Lamishov Efraim
Ashkenazi Noach   Gluzman (Arbitman) Sima   lamishov Israel
Ashkenazi Zvi   Goren (Goldorin) Baruch   Lamishov Moshe
Ben David Ester   Hankin Teybl Teybe   Lamishov Zvi
Bigelman Peretz   Hovav (Vilinitz) Meir   Levine Yosef
Bonder Breine Bruria   Hovav (Vilinitz) Zvi   Levine Zeev
Bonder Rachel   Hshavia (Trachtingot) Jushua   Livergot Israel
Bonder Shlomo   Hutory (Hotorzki) Rueven   Marantz (Petter) Shoshanah
Brunshtein Avraham   Kalmanson Baruch   Milatin (Frumin) Yaffa
Chen Tov (Harshuchin) Moshe   Kaplun Yerocham   Milman Israel
Chen Tov (Charashuchin) Poza Pnina   Kats (Shpeigel) Dvorah   Milman Shmuel
Cleinard Tzvi Hershel   Kese Yona   Mintz (Ostrover) Esther
Dubrovsky Nathan   Kirzner (Mugilevski) Genya   Mogilevsky David
Dudes (Vilinitz) Hanna   Kirzner (Sofman) Hassya   Mogilevsky (Rodavski) Hdasah
Ezrony (Kaplun) Sarah   Klimker Zipora   Mogilevsky Yeshuha
Finkelshtein Israel   Krauze Eliyahu   Nesher Shraga