locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Genis (Litvak) Shoshana   Levine Zeev
Adamov Boris Dov   Gluzman Dov Berel   Limishov Efraim
Alter Mordehy   Gluzman (Arbitman) Sima   Limishov Israel
Alter Nachum   Goren (Goldorin) Baruch   Limishov Moshe
Ashkenazi Noach   Hankin Table   Limishov Zvi
Ben David Ester   Hovav (Vilinitz) Meir   Livergot Israel
Bigelman Peretz   Hovav (Vilinitz) Zvi   Marantz (Petter) Shoshanah
Bonder Breine Bruria   Hshavia (Trachtingot) Jushua   Milatin (Frumin) Yaffa
Bonder Rachel   Kalmanson Baruch   Milman Israel
Bonder Shlomo   Kaplun Yerocham   Milman Shmuel
Brunshtein Avraham   Kese Yona   Mogilevsky David
Chen Tov (Harshuchin) Moshe   Kirzner (Mugilevski) Genya   Mogilevsky Hdasah
Chen Tov (Charashuchin) Poza Pnina   Kirzner (Sofman) Hassya   Mogilevsky Yeshuha
Dubrovsky Nathan   Klimker Zipora   Nesher Shraga
Dudes (Vilinitz) Hanna   Krauze Eliyahu   Paschensky Sasa Shabtay
Ezrony (Kaplun) Sarah   Krichevski (Birenblat) Batya Tilly   Reches Anshel
Finkelshtein Israel   Krishevski Itzhak Itze   Reznik Peretz
Flowchowk Tatyana   Krishevski Simcha Sania   Rozin Arie
Furman (Kapelyuk) Ahuva   Kushnir Shmuel   Rozin Haim
Furman Moshe   Levine Yosef   Rozin (Pashchanski) Mania Miriam