locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Hadad Yosef   Kaham Shosana   Maimon (Madalah) Shoshana Shama
Halevi (Afia) Aliza   Kaham Taranja   Maimon Tziniya
Halevi (Ojan) Saida   Kaham Yosef   Manni Rachamim
Hamady (Okashy) Bechora   Kaham Zeharia   Mantzur (Awad Said) Ovadia
Hassan (Shubaly) Shalom   Kohen Aharon   Mashat (Ratson) Ester
Hassan Shoshana   Kohen David   Mashat Yehuda
Hirik (Chajbi) Miriam   Kohen Sarah   Menahem Ben Zaharya
Hirik Shalom   Korzan (Korsan, Gorsan) Seadyah   Mizrachi Kduma
Hitrosh Aharon   Lahmy David   Mizrachi Menachem
Hitrosh Hadia   Levei Wahab Joseph   Mizrachi (Ben Zeharia) Menahem
Hitrush Yaakov   Levi (Hirik) Yonah   Mizrachi (Kindil) Sarah
Jamil Esther   Levi Shaki Zevia   Mizrachi (Musael) Shama Shoshana
Jamil Saida   Levie Shalom   Mizrachi Zecharia
Jamil Seadyah   Madmoni David   Mugraby (Afarii) Sara Saida
Jamil Suada   Madmoni Zvia   Musael (Ben Yizhak) Shlomo
Jamili Miriam   Madmony David   Musael (Ben Yizhak) Yaakov
Jedda (Maimon) Esther   Madmony Miriam   Musal Avraham
Jedda Rumia   Madmony (Yahud) Yona   Musal Tamar
Jedda Salom Salam   Madmony Zeharia   Musal Yosef
Kaham Miria   Maimon Kadya   Nagar Shosana