locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Blecher Eitan   Bossany (Uzi) Chagit   Branitzky Eliyahu
Blecher Noa   Botel Eliyahu   Branitzky Itzhak
Blecher Yaffa   Boulkind Dror Yosef   Branitzky Liat
Blumberg Menahem Dan   Boulkind Elchanan   Branitzky Miriam
Blumberg Shmariyahu   Boulkind Haim   Branitzky Nathan
Blumberg Zvi   Boulkind Meir   Branitzky Shalom Shamona
Bogoslavski Arie   Boulkind Sigal   Branitzky (Hillel) Sheine Sheindel Shifra
Bogoslavski Igal   Boulkind Yigal   Branitzky Shimon
Bokek Yehudit   Boulkind Yoram Dov   Brass Aharon
Boldy (Kuzy) Ariella   Bovshover (Shapira) Daniella   Brass Ahiah
Bonder Shmuel   Bovshover Iris   Brass Avraham
Boneh (Katz) Atara   Box (Barashevsky) Bat Sheva   Brass Matityahu
Borochov (Golani) Rachel   Bracha (Bashari) Vered   Brass Yaakov
Borochov Rivka   Bralnitzky Adini (Branitzky) Sarah   Braunstein (Prialnik) Tova
Borochovitch Shmuel   Brandes (Shtoyer) Daliya   Bredlau (Ginzburg) Yehudit
Borovski Baruch   Branitzki Tzvi Hirsh   Brehman (Hirshfeld) Rachel
Borovski Itzhak   Branitzky Avraham   Brenner (Lifshitz) Hassida
Borovski Uri   Branitzky Azariah Ezra   Bressman (Hovav) Ziva
Borovski Yehoshua Shmuel   Branitzky Binyamin   Brett (Hershkovitch) Zipora
Borovski Yosef   Branitzky Dan   Broitman Moshe