locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Bonder Shmuel   Bovshover Iris   Brass Avraham
Boneh (Katz) Atara   Box (Barashevsky) Bat Sheva   Brass Matityahu
Borochov (Golani) Rachel   Bracha (Bashari) Vered   Brass Yaakov
Borochov Rivka   Bralnitzky Adini (Branitzky) Sarah   Braunstein (Prialnik) Tova
Borochovitch Shmuel   Brandes (Shtoyer) Daliya   Bredlau (Ginzburg) Yehudit
Borovski Baruch   Branitzki Tzvi Hirsh   Brehman (Hirshfeld) Rachel
Borovski Itzhak   Branitzky Avraham   Brenner (Lifshitz) Hassida
Borovski Uri   Branitzky Azariah Ezra   Bressman (Hovav) Ziva
Borovski Yehoshua Shmuel   Branitzky Binyamin   Brett (Hershkovitch) Zipora
Borovski Yosef   Branitzky Dan   Broitman Moshe
Bossany (Uzi) Chagit   Branitzky Eliyahu   Brosh (Barashevsky) Amnon
Botel Eliyahu   Branitzky Itzhak   Brosh (Barashevsky) Aviv
Boulkind Dror Yosef   Branitzky Liat   Brosh (Barashevsky) Elyashiv Shivi
Boulkind Elchanan   Branitzky Miriam   Brosh (Aviram) Sarah
Boulkind Haim   Branitzky Nathan   Brosh (Barashevsky) Uri
Boulkind Meir   Branitzky Shalom Shamona   Brotfeld Rina
Boulkind Sigal   Branitzky (Hillel) Sheine Sheindel Shifra   Brotstein (Ben Yaacov) Vitia
Boulkind Yigal   Branitzky Shimon   Bruk Lea
Boulkind Yoram Dov   Brass Aharon   Bruk Shmuel
Bovshover (Shapira) Daniella   Brass Ahiah   Bruk Yocheved