locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramson Rephael   Klass (Louis) Arye Leib   Sitkov Issachar
Avrutzki (Katsap) Raaya Rachel   Klivitzki Shaul Zeev   Stone Leon
Blubstein (Bloystein) Moshe   Litvak Yaakov   Vinik Meir
Branitzky Rita Rahel   Nimkovsky Zina   Vinik (Goldberg) Miriam
Branitzky (Hazin) Sarah   Regbi (Rogovski) Mordechai   Yeivin Shmuel
Doyt Batya   Salomon Dov Berl    
Fross (Proskorovsky) Yehuda   Salomon Zelig Zalig