locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Shalit Dov   Simanski Boris Baruch   Tzipinuk Lea
Shalitta Nachman   Small (Smolizanski) Leib Leon   Tzivlin Falu
Shapira Avraham Gorg   Sneider Alexander Shura   Tzivlin Tzila
Shapira Reuven Robert   Sneider Haya   Vidokler Moshe
Shapira Sarah   Sneider Yosef   Vindman Emanuel
Shapira Zvi   Taler (Hen Tov) Haya   Vindman Esther
Sharshevski Bruria   Tauber Haim   Vindman Moshe
Sheiman Felix   Tauber Nahamn   Vindman Nachman
Sheinkman Moshe   Tauber Tsipora   Vindman Zeev Valudia
Shenyuk (Papirmayster) Feige   Teomim Grona   Weinberg Ilya
Shevach Nahum   Tolmatzky (Visser) Tova   Weisel (Weiss) Feige Zipora
Shlomovitch (Tauber) Shifra   Toporofski Yaakov   Weiss (Goldblat) Gutel Tova
Shmuelov Shmuel   Toyber (Gurshevski) Elisheva   Weiss Reuven
Shneior Zalmanson   Toyber (Bonn) Rachel   Wisser Tova
Shnifer (Tamarleen) Zipora   Toyber Ychiel   Yaacovi (Mogilevski) Rachel
Shor Meir   Tsamdi Aharon   Yaakoby Halevy Lea
Shpek Avraham   Tsamri (Wahllovelski) Issar   Yadkin Naftali
Shragay (Bruk) Ester   Tsemach (Krupnick) Moshe   Yeivin Esther
Shteinberg (Roytbord) Frida   Tsershner Natan   Yudelevitch Batya
Shvartz (Klimker) Rachel   Tsherkes Elimelech   Zaltzman Tzvi