locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Shalitta Nachman   Small (Smolizanski) Leib Leon   Tzivlin Tzila
Shapira Avraham Gorg   Sneider Alexander Shura   Vidokler Moshe
Shapira Reuven Robert   Sneider Haya   Vindman Emanuel
Shapira Sarah   Sneider Yosef   Vindman Esther
Shapira Zvi   Taler (Hen Tov) Haya   Vindman Moshe
Sharshevski Bruria   Tauber Haim   Vindman Nachman
Sheiman Felix   Tauber Nahamn   Vindman Zeev Valudia
Sheinkman Moshe   Tauber Tsipora   Weinberg Ilya
Shenyuk (Papirmayster) Feige   Teomim Grona   Weisel (Weiss) Feige Zipora
Shevach Nahum   Tolmatzky (Visser) Tova   Weiss (Goldblat) Gutel Tova
Shlomovitch (Tauber) Shifra   Toporofski Yaakov   Weiss Reuven
Shmuelov Shmuel   Toyber (Gurshevski) Elisheva   Wisser Tova
Shneior Zalmanson   Toyber (Bonn) Rachel   Yaacovi (Mogilevski) Rachel
Shnifer (Tamarleen) Zipora   Toyber Ychiel   Yaakoby Halevy Lea
Shor Meir   Tsamdi Aharon   Yadkin Naftali
Shpek Avraham   Tsamri (Wahllovelski) Issar   Yeivin Esther
Shragay (Bruk) Ester   Tsershner Natan   Yudelevitch Batya
Shteinberg (Roytbord) Frida   Tsherkes Elimelech   Zaltzman Tzvi
Shvartz (Klimker) Rachel   Tzipinuk Lea   Zayk Klara Haya
Simanski Boris Baruch   Tzivlin Falu   Zeiger (Doyt) Hanna