locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Mindelin Avraham   Penik David   Rayzberg Moshe
Mintz (Ruhimovitch) Sarah   Persov Shmuel   Razovsky Sonia
Mirony (Miransky) Moshe   Ploom (Bluman) Rachel   Rechtman Menachem
Moravin Leah   Plotkin Haim   Reisfeld (Levontin) Ella
Moravin (Bobshover) Manya   Pomerantz Yosef   Revacha Avraham
Moshkovitch Avraham   Pososroski (Hen Tov) Hanna   Reznik Ishaihu
Nachamuni (Kalmovitch) Malka   Proskover (Berman) Miriam   Rivkind Berta
Neiman (Kotzersky) Bracha   Rabayov Gavriel   Rivlin (Libin) Sarah
Neuman (Krachevsky) Rivka   Rabayov Shaul   Rochimovitch Bracha Bonia
Nimkovsky Zalman   Rabinov (Rabinhoff) Rachel   Rochlin (Gissin) Nehama
Norstein Alexander   Rabinovitch Ben Ami   Roujansky Avraham Michal
Olivenbaum (Lifshitz) Henya   Rabinovitch Eliyahu   Roujansy (Rozenberg) Sarah
Osherov Rachel   Rabinovitch Hayim Itzhak   Rozenblum Zvi
Osherov Shaul   Rappaport Boris Baruch   Ruchimovitch Ben Tzion
Osherov Shmuel   Rappaport (Bara) Rachel   Ruchimovitch Moysay Moshe
Oshrov Oser Ben Zion   Rasinski Yaakov   Seikoff Elchanan Kolya
Ossovitzki Moshe   Ratner Eliezer   Seikoff Shneur Zalman
Paskal (Toporovski) Masha Manya   Ratner Esther   Selach (Sholochovhts) Haim
Pazner (Avraham, Yochevedzon) Hananya   Ratner Israel   Setainberg Moshe
Pelavski David   Ratner Rashi   Shachar (Shacharovitch) Saria