locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Cossovski Itzhak   Landoy (Pinchatchovitz) Shulamit
Abramovitch (Leviteh) Malca   Cossovski Mordechai   Lev Goren (Shterenfeld) Noga
Abramovitch (Yaakobzohn) Menucha   David (Kosovski) Esther   Levite (Lifshits) Rachel
Ackerman Shaul   Entin Ben Zion   Levontin (Herman) Shoshana
Avram (Yaakobovitch) Shulamit   Gishry Zalman   Lezarovitch Moshe
Bahar Alon   Gissin (Ostashinski) Leah   Machnes (Gissin) Efrat
Barak (Bar on) Ruth   Gloibeman Itzhak   Machnes Gad
Becker (Almog) Sari   Gloibeman Mordrhay   Machnes Moshe
Belkind (Segal) Haviva   Goldmann (Hakak) Anat   mostoboy (Gishry) Amos
Belkind (Segal) Nehama   Goren Yuval   Nachmias Avraham
Ben Ezer David   Hillel (Strachilecitch) Rachel   Natanyahu (Segal) Tzila
Ben Shachar (Meshtilim) Ori   Hissin Ori   Niv (Royzman) Eitana
Berkowitz (Kranz) Judith Judy   Ichilov Ezra   Oferi (Afari) Yosef
Botel (Giladi) Leah   Ichilov Haim   Openhaymer Shalev Tal
Caspi (Beck) Margalit   Ichilov Moshe   Ostashinski Elyakum
Cohen Alexander   Ichilov Nechemya   Penn (Pinchasovits) Mordechai
Cohen Eliezer   Ichilov Rachel   Pinchas (Amar) Liora
Cohen Israela   Ichilov (Machness) Yocheved   Pletnik (Kosovski) Zipora
Cohen Nehama   Katz Fradil Fany   Rabinovitch (Rodnizki) Dafna
Cohen (Hissin) Orna   Kuper Dafna   Rabinovitch (Bidrman) Lea