locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Cossovski Itzhak   Kuper Dafna
Abramovitch (Leviteh) Malca   Cossovski Mordechai   Landoy (Pinchatchovitz) Shulamit
Abramovitch (Yaakobzohn) Menucha   David (Kosovski) Esther   Lev Goren (Shterenfeld) Noga
Ackerman Shaul   Entin Ben Zion   Levite (Lifshits) Rachel
Avram (Yaakobovitch) Shulamit   Ginzburg Shmuel   Levontin (Herman) Shoshana
Bahar Alon   Gishry Zalman   Lezarovitch Moshe
Barak (Bar on) Ruth   Gissin (Ostashinski) Leah   Machnes (Gissin) Efrat
Becker (Almog) Sari   Gloibeman Itzhak   Machnes Gad
Belkind (Segal) Haviva   Gloibeman Mordrhay   Machnes Moshe
Belkind (Segal) Nehama   Goldmann (Hakak) Anat   mostoboy (Gishry) Amos
Ben Ezer David   Goren Yuval   Nachmias Avraham
Ben Shachar (Meshtilim) Ori   Hillel (Strachilecitch) Rachel   Natanyahu (Segal) Tzila
Berkowitz (Kranz) Judith Judy   Hissin Ori   Niv (Royzman) Eitana
Botel (Giladi) Leah   Ichilov Ezra   Oferi (Afari) Yosef
Caspi (Beck) Margalit   Ichilov Haim   Openhaymer Shalev Tal
Cohen Alexander   Ichilov Moshe   Ostashinski Elyakum
Cohen Eliezer   Ichilov Nechemya   Penn (Pinchasovits) Mordechai
Cohen Israela   Ichilov Rachel   Pinchas (Amar) Liora
Cohen Nehama   Ichilov (Machness) Yocheved   Pletnik (Kosovski) Zipora
Cohen (Hissin) Orna   Katz Fradil Fany   Rabinovitch (Rodnizki) Dafna