locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Cossovski Itzhak   Ichilov (Machness) Yocheved
Abramovitch (Leviteh) Malca   Cossovski Mordechai   Katz Fradil Fany
Abramovitch (Yaakobzohn) Menucha   David (Kosovski) Esther   Kuper Dafna
Ackerman Shaul   Entin Ben Zion   Landoy (Pinchatchovitz) Shulamit
Avram (Yaakobovitch) Shulamit   Ginzburg Shmuel   Lev Goren (Shterenfeld) Noga
Bahar Alon   Gishry (Mostovoy) Zalman   Levite (Lifshits) Rachel
Barak (Bar on) Ruth   Gissin (Ostashinski) Leah   Levontin (Herman) Shoshana
Becker (Almog) Sari   Gloibeman Itzhak   Lezarovitch Moshe
Belkind (Segal) Haviva   Gloibeman Mordrhay   Machnes (Gissin) Efrat
Belkind (Segal) Nehama   Goldmann (Hakak) Anat   Machnes Gad
Ben Ezer David   Goren Yuval   Machnes Moshe
Ben Shachar (Meshtilim) Ori   Hillel (Strachilecitch) Rachel   Migdal (Shtampeper) Leah
Berkowitz (Kranz) Judith Judy   Hissin Ori   mostoboy (Gishry) Amos
Botel (Giladi) Leah   Ichilov Avraham   Nachmias Avraham
Caspi (Beck) Margalit   Ichilov Ezra   Natanyahu (Segal) Tzila
Cohen Alexander   Ichilov Haim   Niv (Royzman) Eitana
Cohen Eliezer   Ichilov Moshe   Oferi (Afari) Yosef
Cohen Israela   Ichilov Nechemya   Openhaymer Shalev Tal
Cohen Nehama   Ichilov Rachel   Ostashinski Elyakum
Cohen (Hissin) Orna   Ichilov Yair   Penn (Pinchasovits) Mordechai