locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Cohen Israela   Ichilov Nechemya
Abramovitch (Leviteh) Malca   Cohen Nehama   Ichilov Rachel
Abramovitch (Yaakobzohn) Menucha   Cohen (Hissin) Orna   Ichilov Yair
Ackerman Shaul   Cossovski Itzhak   Ichilov (Machness) Yocheved
Avram (Yaakobovitch) Shulamit   Cossovski Mordechai   Klatski (Kats) Yehudit
Bahar Alon   David (Kosovski) Esther   Kuper Dafna
Bahar Israel   Entin Ben Zion   Landoy (Pinchatchovitz) Shulamit
Barak (Bar on) Ruth   Ginzburg Shmuel   Lavie David
Becker (Almog) Sari   Gishry (Mostovoy) Zalman   Lev Goren (Shterenfeld) Noga
Belkind (Segal) Haviva   Gissin (Ostashinski) Leah   Levite (Lifshits) Rachel
Belkind (Segal) Nehama   Gloibeman Itzhak   Levontin (Herman) Shoshana
Ben Ezer David   Gloibeman Mordrhay   Lezarovitch Moshe
Ben Shachar (Meshtilim) Ori   Goldmann (Hakak) Anat   Machnes (Gissin) Efrat
Berkowitz (Kranz) Judith Judy   Goren Yuval   Machnes Gad
Botel (Giladi) Leah   Hillel (Strachilecitch) Rachel   Machnes Moshe
Caspi (Beck) Margalit   Hissin Ori   Migdal (Shtampeper) Leah
Catz Mordehay Zvi   Ichilov Avraham   mostoboy (Gishry) Amos
Catz Shlomo   Ichilov Ezra   Nachmias Avraham
Cohen Alexander   Ichilov Haim   Naot (Globman) Joshuah
Cohen Eliezer   Ichilov Moshe   Natanyahu (Segal) Tzila