locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Sherman Gershon   Shuvinski Itzhak   Tieber Menachem
Sherman Moshe   Shvartz Miriam   Tomkin Israel
Shidlovitski Yosef   Shvartzshtark (Shivek) Zina   Toren (Halevie) Rachel Shelly
Shkovski Raya   Simanski Eliyahu   Tortzky (Rabinovitz) Hanna
Shlingboim Moshe   Simanski Shmuel Sam   Tschernov Haya
Shlingboim (Kotkovski) Zipora   Smoler (Shevetz) Sarah   Tunis Slomo
Shlman Zvi   Smoler Shmuel   Turbiner (Sharshevski) Lea
Shmolizanski (Frank) Rachel Rocha   Sneh (Klinbaum) Moshe   Tzamir (Zimerman) Elimelech
Shmukler Izack   Solomonovitch Israel Zvi   Tzigelroyt Hava
Shmurak Liba   Spector Meir   Tziperstein Itzhak
Shochat Moshe Dov   Steinberg Moshe   Tziperstein Shulamit
Shochatovits Arie   Strans (Steinam) Tova   Tzlil (Kleeman) Ella
Shteinman Israel   Taler Moshe   Ukashi Shulamit
Shteynman Abba Natan   Taler Shlom   Ulevski Moshe
Shteynman Aharon   Tamkin Mordechai   Valeroyk Yechiel
Shteynman Avraham   Tandetnik Maeer   Valld Eliezer
Shteynman David   Tapuach Moshe   Valld Shmuel
Shteynman Michael   Taytelboym Mordechay   Valld Yosef
Shtoyer Yaakov   Teomim Frenkel Chana   Vernik Israel
Shussheim Moshe Eliyahu   Tichman Yehuda   Verthaym Matityahoo