locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Roys Zilah   Sendzer Shlomo   Shmolizanski (Frank) Rachel Rocha
Rozaness Naftali   Shafran Itzhak   Shmukler Izack
Rozenberg Israel   Shafran Neima   Shmurak Liba
Rozenberg Izak   Shamir (Deutch) Rachel   Shochat Moshe Dov
Rozenbloom Ishayahu   Shapira (Miller) Ester   Shochatovits Arie
Rozenblum (Izrael) Rachel   Sharshevski Zondel   Shteinman Israel
Rozenfeld Shraga   Shavit (Fox) Naomi   Shteynman Abba Natan
Rozenfeld Tuvia   Sheder (Rosenshtock) Avidgor   Shteynman Aharon
Rozenfeld Yosef   Sheerzky Feyge   Shteynman Avraham
Rozner (Rauchberger) Hana   Shemer (Goldwaser) Hanah   Shteynman David
Rozner Tzvi   Shemer (Shmakovitch) Mordechai   Shteynman Michael
Rubinstain Natan   Shenhav (Finelstein) Haim   Shtoyer Yaakov
Rupin Artur   Sherf Haim   Shussheim Moshe Eliyahu
Salomon (Hamburger) Yehudit   Sherman Gershon   Shuvinski Itzhak
Samberg Rivka   Sherman Moshe   Shvartz Miriam
Samberg Yerachmiel   Shidlovitski Yosef   Shvartzshtark (Shivek) Zina
Samid (Smiatizki) Mordehay   Shkovski Raya   Simanski Eliyahu
Segal Haim   Shlingboim Moshe   Simanski Shmuel Sam
Segal (Openheim) Zanin   Shlingboim (Kotkovski) Zipora   Sitkov (Ginzburg) Rachel
Semeshlevits Shlomo   Shlman Zvi   Smoler (Shevetz) Sarah