locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Rozenfeld Shraga   Shavit (Fox) Naomi   Shteynman Aharon
Rozenfeld Tuvia   Sheder (Rosenshtock) Avidgor   Shteynman Avraham
Rozenfeld Yosef   Sheerzky Feyge   Shteynman David
Rozner (Rauchberger) Hana   Shemer (Goldwaser) Hanah   Shteynman Michael
Rozner Tzvi   Shemer (Shmakovitch) Mordechai   Shtoyer Yaakov
Rubinstain Natan   Shenhav (Finelstein) Haim   Shussheim Moshe Eliyahu
Rupin Artur   Sherman Gershon   Shuvinski Itzhak
Salomon (Hamburger) Yehudit   Sherman Moshe   Shvartz Miriam
Samberg Rivka   Shidlovitski Yosef   Shvartzshtark (Shivek) Zina
Samberg Yerachmiel   Shkovski Raya   Simanski Eliyahu
Samid (Smiatizki) Mordehay   Shlingboim Moshe   Simanski Shmuel Sam
Segal Haim   Shlingboim (Kotkovski) Zipora   Sitkov (Ginzburg) Rachel
Segal (Openheim) Zanin   Shlman Zvi   Smoler (Shevetz) Sarah
Semeshlevits Shlomo   Shmolizanski (Frank) Rachel Rocha   Smoler Shmuel
Sendzer Shlomo   Shmukler Izack   Sneh (Klinbaum) Moshe
Shafran Itzhak   Shmurak Liba   Solomonovitch Israel Zvi
Shafran Neima   Shochat Moshe Dov   Spector Meir
Shamir (Deutch) Rachel   Shochatovits Arie   Steinberg Moshe
Shapira (Miller) Ester   Shteinman Israel   Strans (Steinam) Tova
Sharshevski Zondel   Shteynman Abba Natan   Taler Moshe