locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Peleg (Tsimelgiser) Morsechai Motke   Rabinovitsh Raya   Rotman (Zitrinovski) Rivka
Penik (Blushtein) Henya   Rabinovitsh Shimshon   Roych Jpseff
Perlman Nachman   Rabinovitsh Sonia Sarah   Roys Joseff
Perlman Yaakov   Rapaport Hanan   Rozaness Naftali
Perlmuter Avraham   Ratchevsky (Valld) Yaffa   Rozenberg Israel
Pershcovski (Levi) Pella Zipora   Ratner (Knopmacher) Ester   Rozenberg Izak
Pinchatchovitz (Sirkis) Miriam   Ratner Meir   Rozenbloom Ishayahu
Pisaro David   Raych rivka   Rozenblum (Izrael) Rachel
Pollack Haya   Raych Yehuda   Rozenfeld Shraga
Pollack Yaacov   Rechter Aharon   Rozenfeld Tuvia
Pomerok Moshe   Rechtman (Isruck) Yaffa   Rozenfeld Yosef
Pomerzntz Mordechay   Regev (Yurozdizki) Gina   Rozner (Rauchberger) Hana
Popko Israel Lolek   Rogotner Eliyahu   Rozner Tzvi
Prashov Elimelech   Ronen Shaul   Rubinstain Natan
Prashov Zisel Noami   Rosh Pnina   Rupin Artur
Prital (Premolnik) Menachem   Ross Moshe   Salomon (Hamburger) Yehudit
Proskover Henya   Rotem (Roter) Avram   Samberg Rivka
Pupko Reuven   Rotenberg Moshe   Samberg Yerachmiel
Rabinovitsh Aharon   Rotenberg (Wortsman) Shprinza   Samid (Smiatizki) Mordehay
Rabinovitsh Avraham Itzhak   Rotenstein Avraham Philip   Segal Haim