locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Krasnovski Nechama   Levine Yehezkel   Miller (Vornovski Kozlovski) Hayah
Krishevski Ezrachi (Dizenhois) Hana   Lewin Frida   Milman Josef
Kroyzman Haim   Leybel Shlomo   Miron (Merenstein) Ishaia
Kroyzman (Flontin) Zipora   Lieberman Efraym   Mitalis Yosef
Krumholts Meir   Lobkinski Izak   Mitsmacher Haia Sarah
Krunick Shlomo   Lokshin (Bloch) Rachel   Mitsmacher Rahel
Labah (Shteenman) Ziporah   Loyfer (Kantslinger) Frida Gitel   Mitt (Draylin) Gutti
Labzovski Yaacov   Loyfer Herman Zvi   Mitt Pinchas
Landa Menahem   Lubliner Moshe   Morgenshtern (Avrahamit) Hanna
Lapidot Eliezer   Malovany David   Morgenshtern Hanna
Lazenga Miryam   Margalit (Margolis) David   Morgenshtern Tamarah
Lazovski (Volinski) Shifra   Mayodovski (Yalein) Malka   Morgenshtern Yehoshua
Lazovski Yosef   Melamed Hanah   Morgenstern Haim
Leibowitch Mordehai Tzvi   Melnik Shmuel   Morgenstern Itzhak
Lerman (Distenfeld) Shoshna   Meorach (Ostashinsky) Moshe   Morgenstern Yaakov
Lerner Shimshon   Meromy Moshe   Moskovitch (Blitzstien) Pnina
Leshem (Globerman) Chedva   Michali Itzchak   Moskovitch Zeev
Levant Moshe   Miler (Lantzevitski) Rahel   Mudrikman Moshe
Levin Itzhak   Miler Shimon   Nahami Hana
Levin Tzvi Chaeem   Miller Arie Layble   Nibod Chayim