locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Kotalovski (Hanss) Shoshana   Lazovski (Volinski) Shifra   Margalit (Margolis) David
Kovalsky Pnina   Lazovski Yosef   Mayodovski (Yalein) Malka
Koyfman Shmuel   Leibowitch Mordehai Tzvi   Mdanick Dov
Koyfman Yente   Lerman (Distenfeld) Shoshna   Mdanick (Shuster) Zelda
Koznik Lippa   Lerner Shimshon   Melamed Hanah
Krakovski Asher Baruch   Leshem (Globerman) Chedva   Melnik Shmuel
Krakovski Tova Gitel Hinda   Levant Moshe   Meorach (Ostashinsky) Moshe
Krapenshif (Eykat Ilitovitch) Aia   Levin Itzhak   Meromy Moshe
Krapenshif Joseff   Levin Tzvi Chaeem   Michali Itzchak
Krasnovski Michael   Levine Yehezkel   Michelson Eliyahu
Krasnovski Nechama   Lewin Frida   Michelson (Kamoschewits) Nechamma
Krishevski Ezrachi (Dizenhois) Hana   Leybel Shlomo   Miler (Lantzevitski) Rahel
Kroyzman Haim   Lieberman Efraym   Miler Shimon
Kroyzman (Flontin) Zipora   Lobkinski Izak   Miller Arie Layble
Krumholts Meir   Lokshin (Bloch) Rachel   Miller (Vornovski Kozlovski) Hayah
Krunick Shlomo   Loyfer (Kantslinger) Frida Gitel   Milman Josef
Labah (Shteenman) Ziporah   Loyfer Herman Zvi   Miron (Merenstein) Ishaia
Labzovski Yaacov   Lubliner Moshe   Mitalis Yosef
Landa Menahem   Magar Yehuda   Mitsmacher Haia Sarah
Lazenga Miryam   Malovany David   Mitsmacher Rahel