locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Gaozani (Gozovski) Noah   Goldberg (Erlich) Miryam   Gutman Yehuda
Gavrielit (Gavrielov) Batya   Goldberg (Tsang) Tova   Gutmann (Kats) Itah
Gavrielov David   Goldman Menachem Nendel   Gvirts (Erlich) Elka
Gavrielov Shimon   Goldman (Pozner) Necha Vita   Gvirts Nechemya
Genisotzki Zeev   Goldman (Shayevitch) Tzipora   Halevy Esther
Gersht Avraham   Goldshtein Shlomo   Hanless Abrash
Gersht Bluma   Goldshtein Yaakov Leib   Haronson Fritz
Gersht Chanoch   Goldstein Josef   Haypert Yoheved
Gersht Mordechay   Goldwasser Genya   Hershkovitch Avraham
Gersht Nechama   Gorodeski Moshe   Hillman Aharon Baruch
Gersht (Botchen) Sarah   Gorodezki Izak   Hillman (Fooks) Zviah Rachel
Gforodrzki Haim   Gorodezki (Popochka) Sarah   Hirsh (Hoss) Pola Perla
Giladi Eliyahu   Greenberg Alter   Hochberger (Fistrong) Menucha
Giladi (Novoprutski) Josef   Greenberg Baruch   Hoine (Feigenbaum) Batya
Gingold Iska   Greenberg Shlomo   Homsky Dov
Glazer Dobah   Grinvald Arye   Hoyne (Urman) Rivka
Glazer Elchanan   Gurevitch (Goldberg) Sarah   Huberman Hasida
Glazer Morsechai   Gurfein Asher   Huberman (Zisel) Miriam
Glazer Shmuel   Gurfinkel Zeev   Huberman Shlomo
Glazer (Zaltsman) Tzilah   Gutman Mordechay   Israel Zolts (Zaltzman) Malchi