locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Bomkuler Simcha   Deutch (Shrolov) Zipora   Feder (Freedman) Haya
Boorack Yosef   Dgani Yoseph   Feder Izack
Braver Ester   Dim Yosef   Federman David
Braver Menachem   Dimant Shlomo   Feinberg (Aloni) Yaffe
Bressman Yosef   Domanovitch Moshe   Feldman Avraham
Brinker Aharon Eliezer   Dombak Aharon   Fenigshtein Moshe
Brodet Yoseph Eliezer   Dombak Reuven   Fenigshtein Tzippora
Brosh (Kapitolnick) Ferida   Dombak Zalman   Fidelman (Rosenfeld) Hanah
Brown Avraham   Egozi (Baum, Nusanovitch) Miryam   Fidelman Saul
Bruner (Mitsmacher) Yehudit Ruchama   Egozi (Nusanovitch) Moshe Meeer   Finklman Morsechai
caspi Yoel   Einav (Winelager) Gidon   Fishel Nechemya
Chavletski Pninah   Elyashiv Margalit   Fisher Rachel
Chaymovitch Shamay   Engel (Spector) Ziporah   Fishman Israel
Chubra Tsvi   Erlich Dov   Fishzelski Noach
Cohen Yoseph   Erlich Noah Nahum   Fraimark Yerachmiel
Coldin (Gershon) Pnina   Erlich Shlomo   Freedman Miriam
Cossovski Haim   Eshcoli (Wintraub) Joshua   Freedreich Isaiah
Cruvi (Rivack) Carmela   Eshkoly (Horenfeld) Miryam   Frenkel (Neidorf) Genia
Dankovitch (Gorodeski) Miryam   Feber Chaeem   Frider Dov
Dashevsky Bella   Feder Haim   Friedman Chaeem