locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Braver Ester   Dim Yosef   Feldman Avraham
Braver Menachem   Dimant Shlomo   Fenigshtein Moshe
Bressman Yosef   Domanovitch Moshe   Fenigshtein Tzippora
Brinker Aharon Eliezer   Dombak Aharon   Fidelman (Rosenfeld) Hanah
Brodet Yoseph Eliezer   Dombak Reuven   Fidelman Saul
Brosh (Kapitolnick) Ferida   Dombak Zalman   Fishel Nechemya
Brown Avraham   Egozi (Baum, Nusanovitch) Miryam   Fisher Rachel
Bruner (Mitsmacher) Yehudit   Egozi (Nusanovitch) Moshe Meeer   Fishman Israel
caspi Yoel   Einav (Winelager) Gidon   Fishzelski Noach
Chavletski Pninah   Elyashiv Margalit   Fraimark Yerachmiel
Chaymovitch Shamay   Engel (Spector) Ziporah   Freedman Miriam
Chubra Tsvi   Erlich Dov   Freedreich Isaiah
Cohen Yoseph   Erlich Noah Nahum   Frenkel (Neidorf) Genia
Coldin (Gershon) Pnina   Erlich Shlomo   Frider Dov
Cossovski Haim   Eshcoli (Wintraub) Joshua   Friedman Chaeem
Cruvi (Rivack) Carmela   Eshkoli (Horenfeld) Mirya,   Frum Yechiel
Dankovitch (Gorodeski) Miryam   Feber Chaeem   Fuks (Linshuf) Rosa Shoshana
Dashevsky Bella   Feder Izack   Gadish (Vainshrein) Sarah Sarka
Deutch (Shrolov) Zipora   Federman David   Galetzki David
Dgani Yoseph   Feinberg (Aloni) Yaffe   Galubchik Nahman