locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramovitch (Kantor) Rachel   Kushnir Ben Zion   Shkolnik Moshe
Alter Pinhas   Kushnir Ishayau   Shkolnik Rachel
Barden Moshe Mordehai   Kushnir (Hacohen) Shoshana   Shpeintzberg Tova
Coldin Avraham   Markovitch (Lahovitch) Itzhak Aizak   Shukler Reuven
Coldin Eliyahu   Masterman Itzchak   Sikler Rivka
Coldin Zvi   Meckler (Koldin) Rachel   Sikler Yosef
Doron (Dorogoyer) Josef   Oksman Refael   Soslinsky Zelig
Doron (Soroker, Dorogoyer) Rachel   Oksman Zeev   Tauber (Pupkin) Genesia
Epstien Leah Lia   Peher (Peair) Baruch   Teper Hana
Fayer Baruch   Rabinovitch Hanna   Teper Israel
Fichman Shchora   Rachevski Meir   Teper Kalman
Fishelzon (Ravnizki) Hanna   Rachevsky (Sikler) Yehudit   Tepper Nahum
Fligelman Nachman   Ratchevsky Ada   Tomashin Michael
Frenkel Riva   Ratchevsky Aharon   Tomashin Mordehai
Geffen Yosef   Ratchevsky Meir   Trachtenberg Alexsander Sender
Goldenberg Jacob Yasha   Ratchevsky Yosef   Viner Avraham
Greenshpon Yehoshua Zvi   Shkolnik Hana Hantchi   Viner Yaakov
Hashavya (Soslinsky) Dina   Shkolnik Jack Itzhak Meir   Zeevi (Sikler) Tova