locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Kutzersky (Yarovski) Golda   Ossovetzki Simcha Bonim   Yarovsky Dina
Kutzersky Mordechai   Ossovetzki Yehoshua   Yarovsky Yosef
Medalya Hanna   Similansky Moshe    
Ossovetzki Boris   Taft Raphaely (Vilinitz) Aliza