locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Simanski (Blog) Yehudit Edit   Vishkeen David Mordechay   Wilson Daniel Danny
Strubiski Bella   Vishkeen Shmuel   Yaroslavsky (Roujansky) Carmella
Strubiski Moshe   Vishkeen Tzilah   Zichel (Rosental) Mattilda Miryam
Tsuberi Shalom Shlomo   Viturz Moshe   Zichel Zvi
Udjan Adella   Viturz (Kupelovich) Rachel   Zommer Feibel Shraga
Veresh (Treihaft) Yehudit   Weinberg Nechama   Zukerman David
Viner Necha   Weiss Ervin Israel   Zukerman (Mendel) Dvora
Vinter Israel   Weiss Egozi (Katz) Adit   Zukerman Yosef