locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Greenberg Baruch   Lewin Tzvi   Rotschild Zigmond Shimon
Gura (Goren) Israel Leib   Loytner Mordeshai   Roujansky (Chaykel) Etti
Gutmann (Kats) Itah   Loytner Shoshanah   Rozenberg (Shtol) Maya
Gutmann Shmuel Haime   Melnik (Lev) Yaffa   Rozenberg Peretz Fritz
Hadad Haim   Morgenshtern (Avrahamit) Hanna   Rozin Haim
Hadad (Menachem) Shara Zoara   Moster (Milmut) Miryam   Rozin Shara
Halperin (Bruk) Rachel   Moster Zeev   Shamay Haviv
Hekster Henrietta   Nativ (Rozenberg) Shulamit   Sharabi Bracha
Hershkovitch Avraham   Nisimov Nisim   Shlman Zvi
Itzhaki (Abramov) Ruth   Nisimov Sarah   Shoten (Openheimer) Elza
Izenberg (Zamichovski) Rachel   Openheimer (First) Berta   Shragay (Bruk) Ester
Kopp martes   Openheimer Binyamin   Shulman (Wilffovitch) Ziporah
Lavie (Kampie Cohen) Zuzi   Openheimer Uri   Simanski (Blog) Yehudit Edit
Leibowitch Mordehai Tzvi   Orenshtein Zehava   Tsuberi Shalom Shlomo
Leibowitch Tzipora   Parnes Haim   Udjan Adella
Levi Moshe   Pasternack Moshe   Veresh (Treihaft) Yehudit
Levin Avraham   Peleg (Roujansky) Tikvah   Viner Necha
Levin Chaya   Rogotner Eliyahu   Vinter Israel
Levin Itzhak   Rotenberg Moshe   Vishkeen David Mordechay
Lewin Frida   Rotschild Yaacov   Vishkeen Shmuel