locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Moran (Krauzman) Tzipora   Shamay Zeev   Wechsler Yehoshua
Naeerner Nesya Nadya   Sharshevski Bruria   Wilson (Feldman) Shulmit Shirley
Openhaim Menahem Mendel   Sharshevski Eliezer   Wishnavsky (Firsht) Malca
Pomerzntz (Prastenfeld) Batia   Sher Yosef   Yaakobi Sonya Sara
Potashnik Zvi Hirsh   Shuster (Kleevanski) Rachel   Yabbo Natan
Prashov Zisel Noami   Shwarts Izack   Yabbo (Chalak) Rivka
Rabinovitch Shmuel   Siani Isaschar   Yampoler Arye
Rechtman Menachem   Spector Mordechay   Yankelevitch Zahava
Rosenstein Yehuda   Turkia Moshe   Yaverboym (Flesershtein) Yocheved
Sarel (Sharshevski) Moshe   Vilkanski (Kornesraksler Rotstein) Judith   Zehavi Zvi
Segal Joseph   Vilkanski (Vikinski) Shimon   Zilbeman Binyamin
Segal (Cohen) Sarah   Wechsler Esther