locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Berkovitch Refael Moshe   Papirmayster Itzhak   Uness Shlomo Naftali Hertz
Chazan Haim   Papirmayster Yehudit   Vigodsky (Davidson) Pesya
Davidson (Kaymovitch) Haya   Rabinovitch Haim   Weisel (Weiss) Shalom Shahne
Davidson (Rivkind) Menachem Mendel   Rabinovitch Hanna   Zaltsman Avraham
Levine (Rochlin) Shulamit Sima   Segal Rivka    
Levitan (Rabinovitch) Rivka   Stone Leon